ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Бердичівського міського ліцею  № 15

                                      Житомирської області

(підпис існує)   В.ІВАСЮК

Дата 27.12.2019 р.

Освітня програма

Бердичівського міського ліцею № 15

Житомирської області на 2020/2022 н.р.

Схвалено

на засіданні педагогічної ради

Бердичівського міського ліцею № 15

Житомирської області

(протокол  № 12 від 27.12.2019 р.)

Голова педагогічної ради

(підпис існує) В.ІВАСЮК

Зміст

І. Нормативні документи про освіту.

ІІ. Структура ліцею.

ІІІ. Загальний обсяг навчального навантаження (навчальний план).

ІV. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

V. Внутрішня система забезпечення якості освіти.

VІ. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі загальної середньої освіти , адаптовані до освітнього процесу закладу.

VІІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти.

І. Нормативні документи про освіту.

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про освіту» (Закон визнано таким, що відповідає  Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду 3 10-р/2019 від 16.07.2019).
 3. Закон  України «Про повну загальну середню  освіту» (16.01.2020).
 4. Державний стандарт початкової освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87.
 5. Концепція реалізації державної  політики у сфері реформування загальної середньої освіти НУШ на період до 2029 р.

ІІ. Структура Бердичівського міського ліцею № 15 Житомирської області

2.1.  До Ліцею №15 зараховуються учні віком від 6 до 17 (18) років.

2.2.  Ліцей створюється у складі І-ІV курсів (відповідно 8-11 класи загальноосвітньої школи).

2.3. До Ліцею №15 зараховуються учні, які закінчили 7(9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

2.4. Умови конкурсу розробляються дирекцією Ліцею №15 за участю органів громадського самоврядування згідно з Інструкцією про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі.

2.5. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші курси Ліцею №15. Зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу Ліцею не допускається.

2.6. Зарахування до Ліцею №15 здійснюється, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора закладу.

2.7. Мікрорайон для Ліцею №15 не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею  №15 незалежно від місця їх проживання.

2.8. Кількість  учнів та класів у Ліцеї №15 встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора закладу.

2.9. Іноземці приймаються до Ліцею №15 з дотриманням  вимог чинного законодавства   та міжнародних договорів.

2.10. Ліцей №15 має у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня, а також, залежно від потреб населення та місцевих умов, при Ліцеї – загальноосвітні класи більш  ранніх ступенів навчання (1-4 класи початкової школи, 5-7 класи середньої школи).

2.11. Наповнюваність класів, груп у Ліцеї №15, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань рішенням ради Ліцею №15 може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.12. Згідно із рішенням засновника Ліцей №15 може працювати в режимі школи повного дня.

2.13. Ліцей №15 може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом вищого навчального закладу, наукової установи, підприємства, організації.

– Профілі навчання:

 • Лінгвістичний;
 • Історико-правовий;
 • Фізико-математичний;
 • Інформатико-математичний;
 • Економічний(банківська справа);
 • Технологічний;
 • Психолого-педагогічний;
 • Природничий;
 • Митний;
 • Суспільно-гуманітарний;
 • Медико-біологічний;
 • Бізнес-класи.

ІІІ. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти (навчальний план на 2019/2020 н.р.)

Пояснювальна записка до навчального плану

У 2019-2020 навчальному році у Бердичівському міському ліцеї № 15 функціонують 35 класів із загальною кількістю учнів  951. З них: початкова школа 14 загальноосвітніх класів – 391  учень,  11 проліцейських класів –  311  учнів, 6 ліцейських класів –162  учні, старша школа  4 ліцейські класи  – 93 учні.

 Навчальний план ліцею розроблений на виконання Закону України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету Міністрів України  від 23.11.2011р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах», статуту та наскрізної освітньої програми   ліцею № 15. Він враховує нормативні документи Міністерства охорони здоров’я України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», матеріально-технічну базу, інтереси учнів і батьків, кадрове забезпечення ліцею.

НУШ ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учні та загально тижнева кількість годин.

Навчальний план для 3а, 3б, 3в, 3г,  4а, 4б, 4в класів складено за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання на 2019-2020 н.р. (таблиця 1 до наказу МОНУ  від 20.04.2018 № 407).

Навчальний план для 1б, 1в, 2а, 2б, 2в,  2г  за типовоюосвітньою програмою початкової освіти за Р.Б.Шияном (додаток 1).  Особливості типової освітньої програми, розробленої під керівництвом     Р. Б. Шияна, полягають у структуруванні змісту початкової освіти за освітніми галузями та представленні його інтегровано в предметах вивчення, що визначені навчальним планом. Запропонована у програмі інтеграція забезпечує умови для формування в молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети/об’єкти і явища різнобічно, системно та визначати практичне застосування вивченого.

          Навчальний план для за Типовою освітньою програмою початкової освіти «На крилах успіху» для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (далі Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, апробовано й експериментально перевірено в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України №834 від 15.07.2016).

Відповідно до визначених у Державному стандарті цілей початкової освіти, Програму розроблено з метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні освіти.

У 1-2 класах 2 години фізичної культури проводяться навчальні заняття за  типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом Р.Б. Шияна (авторський колектив учасників проекту НУШ 2), у 3-4 класах 2 години викладаються за навчальною  програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою під керівництвом Т.Ю. Круцевич , у

1-4 класах 1 година викладається за  навчальною програмою В. В. Білецька

(наказ МОН від 23.10. 2017 № 1407), що сприяє розширенню рухового досвіду дітей, вдосконаленню навичок життєво необхідних рухових дій та використанню їх у повсякденній діяльності.

Варіативна частина розділена таким чином:

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в  по   1 год.   збільшено години  української мови з метою кращого і досконалішого оволодіння рідною мовою.

З метою допрофільної підготовки  введено такі курси:

– Елементи геометрії (по 1 год. в 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

  Розподіл класів здійснено таким чином: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в – проліцейські класи (українська мова навчання).

Для 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а,7б,7в  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання згідно з наказом  Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця № 1).

   З метою допрофільної підготовки варіативна частина розподілена таким чином:

5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в (1 год.) – введено  курс «Знайомство з параметром» з метою поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач, 7а ,7б, 7в – збільшено по 1 години алгебри,  7а ,7б, 7в – збільшено по 0,5 години хімії.

Основи геометрії (по 1 год. в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

З метою формування грамотності учнів та для підсилення інваріантної складової в   5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а,  7б, 7в,  (по 0,5 год.) – збільшено години української мови, введено курс «Сходинки до орфографії» у 6б, 6в,  курс «Лексика української мови» у   7а, 1 година зарубіжної літератури в 6б.

6а, 6г по 1 год. модуль «Чирлідинг»

5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,  0,5 год. музичне мистецтво та 0,5 год. образотворче мистецтво будуть викладатися через тиждень протягом року.

– ліцейський (філологічний)

– ліцейський (історичний)

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (природничо-математичний)

– ліцейський (філологічний)

– ліцейський (природничий)

Для  9б класу  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання  і вивченням двох іноземних мов наказ № 405 від 20.04.2018   (таблиця  № 10).

Для  8а, 8б, 8в, 9а,9в  класів  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання    наказ № 405 від 20.04.2018   (таблиця  № 1).

Враховуючи наявність у ліцеї спортивних секцій, відвідування учнями позашкільних оздоровчо-спортивних закладів, для підсилення профільності навчання  у 7а, 7б, 7в,  8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в зменшено по 1 год. фізичної культури, у 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в зменшено по 0,5 год. мистецтва та основ здоров’я.

Варіативна частина в ліцейських класах розподілена таким чином:

 У 9б введено 1 годину «Синтаксис складного речення» з метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні,      курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» 1 годину у 8а, курс «Практичне право» 1годину у 8б.

8б – введено додаткову 1 годину з хімії.

8а, 9в – введено додаткову по 1 годині модуль  «Волейбол».

З метою розширення, поглиблення та систематизації знань учнів, підготовки їх до ДПА  з математики введено курс «Підготовка до ДПА» по 1  години в  9а, 9б, 9в класах.        

8а, 8б, 8в, 8г – 2,5 год. історії, 0,5 год. основ здоров’я та 0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

  9а, 9б, 9в – 1,5 год.  географії та 2,5 год. історії, 0,5 год. основ здоров’я та               0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

10а – ліцейський (математичний)

10б – ліцейський (українська філологія)

11а – ліцейський (математичний)

11б – ліцейський (українська філологія)

Для  10а,10б, 11а, 11б  класів  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання  і вивченням двох іноземних мов наказ № 408 від 20.04.2018   (таблиця  № 2).

Педагоги ліцею  обрали навчальну програму  «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом В.М.Локтєва та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. в робочих навчальних планах і журналах записують окремі предмети «Фізика» і «Астрономія» розподіляючи навчальний час у такий спосіб:

у 10 класі: 3 год. фізика (рівень стандарту)

у 11 класі: 3 год. фізика і 1 год астрономія (рівень стандарту).

У 10а, 11а класах введено курси з математики «Готуємось до ЗНО» та курс «Тригонометрія» з метою розширення і поглиблення математичних знань учнів.          

У  11а класі введено 1 додаткова година з української мови. У  11б класі введено 1 додаткова година з математики.

У 10б, 11б класах введено по 1 додатковій  з англійської мови, 10б,11б по                    1 додатковій годині з історії.

У 10а, 10б  класах  –  1,5 год. географії,  10а,10б, 11а, 11б  –  1,5 год. історії України  1,5 год. «Захист Вітчизни»,  10а, 10б  класах  –  1,5 год. хімії будуть викладатися через тиждень протягом року.

Згідно наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 здійснено поділ: 1 год. трудового навчання   7б, 7в, 8в, 8б, 9б   (хлопці, дівчата), 2 год. трудового навчання 6а, 6б, 6в   (хлопці, дівчата),  по 1,5 год. Захист Вітчизни  10а, 10б, 11а, 11б (хлопці, дівчата), 1 год. інформатики 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в , 2 год. інформатики 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10б, 10а, 11а, 11б, 1,5 год. Захисту Вітчизни 10а, 10б, 11а, 11б.

Двозмінний, п’ятиденний режим роботи з 8.00 до 18.55 тривалість уроку 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи 40 хвилин, 5-11 класи 45 хвилин.

Навчальний рік розпочинається  Днем знань – 01 вересня 2019 року;

– навчальні заняття розпочинаються 02 вересня 2019 року і завершується у День останнього дзвоника 29 травня 2020 року;

– освітній процес організовується за семестровою системою:

І семестр              –        з 02 вересня по 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр             –        з 13 січня по 29 травня 2020 року.

         – протягом навчального року організувати для учнів канікули:

                   осінні:                  07.10.2019 – 11.10.2019

                                               18.11.2019  – 22.11.2019

                   зимові:                 30.12.2019 – 10.01.2020

                                               17.02.2020 – 21.02.2020

                   весняні:                06.04.2020 – 10.04.2020                           

– навчальний рік завершити проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

На виконання державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної  складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

Усі навчальні плани складено з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №15 2019-2020 н.р.

На основі  Типової освітньої програми «На крилах успіху»

(наказ МОН України №834 від 15.07.2016).

Назва освітньої галузі Назва предмета Кількість годин на тиждень
1 А  клас
ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК
Мовно-літературна українська мова 7+1
Англійська мова 2
Математична Математика 5
Природнича Соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична Всесвіт 3
Соціальна і здоров’язбережувальна Фізкультурна Фізична культура 2+1
Мистецька Інформативна технологічна Арт-технології та   ІКТ 2
Усього   20+3
ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять    
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня   20
Загальнотижнева кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)   23

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №15 2019-2020 н.р.

Освітні галузі Навчальні предмети
     за   Типовою освітньою програмою початкової   освіти за Р.Б.Шияном (додаток 1) за  Типовою освітньою програмою школи І ступеня  (наказ    МОН України від 20.04.2018 № 407,    таблиця № 1)   
  Українська мова 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1
  Іноземна мова ( англійська) 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Математика Математика 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Людина і світ Я досліджую світ*     «Інформатика»  (у курсі  «Я          досліджую світ») 7 7 7 7 7   7                  
    1 1 1 1              
  Природознавство             2 2 2 2 2 2 2
  Я у світі             1 1 1 1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технологія Трудове навчання              1 1 1 1 1 1 1
Інформатика             1 1 1 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
  Основи здоров’я             1 1 1 1 1 1 1
Разом 20+3 20+3 22+3 22+3 22+3 22+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3
Додаткові години             1 1 1 1 1 1 1
  Курс «Елементи геометрії»             1 1 1 1 1 1 1
Гранично допустиме навантаження 20 20 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23
Всього 23 23 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26

   Навчальний план проліцейських класів з українською мовою навчання   (допрофільна підготовка)

Бердичівського міського ліцею №15 на 2019-2020 н.р.

Загальний цикл Кількість годин на тиждень  
Інваріантна складова
Наказ МОН  України за Типовою освітньою програмою школи ІІ ступеня (наказ № 405 від 20.04.2018 р. таблиця  № 1)    
Українська мова 3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5+ 0,5 3,5+ 0,5 3,5+ 0,5 3,5+ 0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Англійська  мова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вступ до історії України 1 1 1 1              
Інтегрований курс  історія України Всесвітня історія         2 2 2 2      
Історія  України                 1 1 1
Всесвітня історія                 1 1 1
Музичне мистецтво 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5
Образотворче мистецтво 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4      
Алгебра                 2+1 2+1 2+1
Геометрія                 2 2 2
Природознавство 2 2 2 2              
Біологія         2 2 2 2 2 2 2
Географія         2 2 2 2 2 2 2
Фізика                 2 2 2
Хімія                 1,5+    0,5 1,5+ 0,5 1,5+0,5
Трудове навчання 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3-1 3-1 3-1
Разом 26,5- 0,5 26,5- 0,5 26,5- 0,5 26,5- 0,5 29,5-    0,5 29,5-    0,5 29,5-    0,5 29,5-    0,5 31 31 31
Варіативна складова 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5
Факультатив                       
Спецкурс «Знайомство з параметром» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Курс «Сходинки до орфографії»           1 1        
Курс «Лексика української мови»                 1    
Курс « Основи геометрії» 1 1 1 1 1 1 1 1      
Гранично допустиме навантаження 28 28 28 28 31 31 31 31 32 32 32
Додаткові години                      
Зарубіжна література           1          
Модуль «Чирлідинг»         1     1      
Вакансія 2 2 2 2 1 0 1 1 0,5 1,5 1,5

Навчальний план ліцейських класів з українською мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №15 на 2019-2020 н.р.

Загальний цикл Кількість годин на тиждень
 
Наказ МОНУ За Типовою освітньою програмою школи ІІ ступеня (наказ № 405 від 20.04.2018 р. таблиця  № 1,      таблиця № 10)
Українська мова 2+1 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 3 2
Іноземна мова (німецька)           2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2
Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства       1 1 1
Мистецтво 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5
Алгебра 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
Геометрія 2 2 2+1 2 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5 1,5 1,5
Фізика 2 2 2 3 3 3
Хімія 2 2 2 2 2 2
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2 2 2
Основи здоров’я 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1
Разом 31,5     31,5-1 31,5 33-1 33-1 33
Варіативна складова 3 4 3 4 4 3
Курс з математики підготовка до ДПА       1 1 1
Практичне право   1        
Курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» 1          
Курс «Синтаксис складного речення»           1
Додаткові години індивідуальних та групових занять            
Хімія   1        
Модуль  «Волейбол» 1       1  
Гранично допустиме навантаження 33 33 33 33 33 33
Вакансії 1 2 3 3 2 1

Навчальний план ліцейських  класів з української мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №15 на 2019-2020 н.р.

Загальний цикл Кількість годин на тиждень
10 А  клас     10 Б клас 11 А клас 11 Б клас
за Типовою освітньою програмою школи ІІІ ступеня ( наказ № 408 від 20.04.2018 р., (таблиця № 2)
Українська мова 2 2+2 2 2+2
Українська література 2 2+2 2 2+2
 Іноземна мова(англійська) 2 2+1 2 2+1
Зарубіжна  література 1 1 1 1
Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта 2 2    
Математика (алгебра і початки аналізу) 3+1   3+1
Алгебра 2+4 2+4  
Геометрія 1+2 1+2  
Біологія і екологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1 1
Фізика і астрономія 3 3 3+1 3+1
Хімія 1,5 1,5 2 2
Фізична культура 3-1 3-1 3-1 3-1
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
Разом 27+5 27+5 26+5 26+5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 3 3
Інформатика 2 2 2 2
Технології 1 1 1 1
Варіативна складова 3 3 4 4
Курс з математики «Готуємось до ЗНО» 2   2  
Спецкурс «Тригонометрія» 1   1  
Додаткові години        
Українська мова     1  
Математика       1
Історія   1   1
Англійська мова   1   1
Гранично допустиме навантаження 33   33 33 33
Вакансія 0 1 0 1

ІV. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Перелік навчальних програм для здобувачів освіти 5-9 класів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 07.06.2017 № 804

Перелік оновлених навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

№ п/п Назва навчальної програми
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземні мови (англійська, німецька, польська)
Історія України
Всесвітня історія
Математика
Інформатика
Природознавство
Географія
Біологія
Фізика
Хімія
Основи здоров’я
Трудове навчання
Мистецтво
Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 23.10.2017 № 1407

Перелік   навчальних програм для учнів  

закладів загальної  середньої освіти ІІІ ступеня

Освітня галузь «Мови і літератури»

 1. Українська мова (рівень стандарту).
 2. Українська мова (профільний рівень).
 3. Українська література (рівень стандарту).
 4. Українська література (профільний рівень).
 5. Зарубіжна література (рівень стандарту).
 6. Іноземні мови (рівень стандарту).

Освітня галузь «Суспільствознавство»

 1. Історія України (рівень стандарту).
 2. Всесвітня історія (рівень стандарту)
 3. Громадянська освіта (інтегрований курс) (рівень стандарту)
 4. Правознавство (рівень стандарту)

   Освітня галузь «Математика»

 1. Математика (алгебра і початки аналізу  та геометрія) (рівень стандарту)
 2. Математика (профільний рівень)

 Освітня галузь «Природознавство»

 1. Біологія і екологія (рівень стандарту)
 2. Географія (рівень стандарту)
 3. Фізика (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.) (рівень стандарту)
 4. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.) (рівень стандарту)
 5. Хімія (рівень стандарту)

 Освітня галузь «Технології»

 1. Інформатика   (рівень стандарту)
 2. Технології (рівень стандарту)

  Освітня галузь «Мистецтво»

 1. Мистецтво (рівень стандарту)

  Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

 1. Фізична культура (рівень стандарту)
 2. Захист України (рівень стандарту)

Авторські (модельні) програми

1.  ЗНАЙОМСТВО З ПАРАМЕТРОМ

Програма спецкурсу для учнів 5-8 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею №15, протокол № 6 від 7.06.2017, погоджено в управлінні освіти і науки 15.06.2017)

Автори: Кантемір А. А., Кантемір О. М. – вчителі математики Бердичівського міського ліцею № 15

2.  ТРИГОНОМЕТРІЯ

Програма спецкурсу для учнів 10-11 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 6 від 07.06.2017, погоджено в управлінні освіти і науки 15.06.2017)

Автори: Кантемір А. А., Кантемір О. М. – вчителі математики Бердичівського міського ліцею № 15

3.  ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ

Програма спецкурсу для учнів 5-6 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 6 від 07.06.2017; погоджено в управлінні освіти і науки 23.08.2017)

Автор: Халімовська Ірина Юріївна, вчитель математики Бердичівського міського ліцею № 15

4.  ПІДГОТОВКА ДО ДПА

Програма спецкурсу для учнів 9 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 6 від 07.06.2017; погоджено в управлінні освіти і науки 23.08.2017)

Автор: Халімовська Ірина Юріївна, вчитель математики Бердичівського міського ліцею № 15

5.  ОСНОВИ СПОРТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. FPC

Програма навчального курсу для учнів 7-11 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 6 від 07.06.2017, погоджено в управлінні освіти і науки 23.08.2017)

Автори: Шибецька С. М. – вчитель інформатики Бердичівського міського ліцею № 15, Шибецький Є. В. – вчитель інформатики ЗОШ № 6

6.  ОСНОВИ WEB-ДИЗАЙНУ

Програма навчального курсу

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 6 від 07.06.2017, погоджено в управлінні освіти і науки 23.08.2017)

Автори: Шибецька С. М. – вчитель інформатики Бердичівського міського ліцею № 15, Шибецький Є. В. – вчитель інформатики ЗОШ № 6

7.  ФУНКЦІЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Програма спецкурсу для учнів 9-11 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол №5 від 16.06.2018, погоджено в управлінні освіти і науки 31.08.2018)

Автори: Івасюк В. Г., Кантемір А. А., Кантемір О. М. – вчителі математики Бердичівського міського ліцею № 15

8.  ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦКУРС ІЗ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ

Автори: Івасюк В.Г., Кантемір А.А., Кантемір О.М., Петрук К.А., Шибецька С.М. – вчителі кафедри фізико-математичних дисциплін Бердичівського міського ліцею № 15

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 5 від 16.06.2018, погоджено в управлінні освіти і науки 31.08.2018)

9.  ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРІЇ

Програма спецкурсу для учнів 2 класу

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 5 від 16.06.2018; погоджено в управлінні освіти і науки 03.09.2018)

Автор: Халімовська Ірина Юріївна, вчитель математики Бердичівського міського ліцею № 15

10. РОЗВЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ

Програма для учнів 7-9 класів

(затверджено науково-методичною радою Бердичівського міського ліцею № 15, протокол № 1 від 20.08.2020; погоджено в управлінні освіти і науки 21.08.2020)

Укладачі: Івасюк В. Г., Кантемір А. А., Кантемір О. М. – вчителі математики Бердичівського міського ліцею № 15

У рамках навчальних програм подано: очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізації в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний потенціал предмета).

Ключові компетентності:

 з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій.усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

V. Внутрішня система забезпечення якості освіти.

  ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у Бердичівському міському ліцеї № 15

Житомирської області

І. Загальні положення

Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗЗСО (далі – ВСЗЯО) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги; ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів; наказу Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» тощо.

У процесі розроблення Примірного положення про ВСЗЯО враховувалися «Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О.).

Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗЗСО розбудовується на виконання статті 41 Закону України «Про освіту» для спрямування та контролю діяльності закладу щодо забезпечення якості освіти.

Процес створення та реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО базується на таких принципах:

 • автономія закладу освіти;
 • академічна доброчесність;
 • ·                     академічна свобода;
 • гнучкість і адаптивність системи освітньої діяльності;
 • гуманізм;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • демократизм;
 • державно-громадське управління;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • людиноцентризм, дитиноцентризм;
 • постійне вдосконалення освітньої діяльності;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • урахування впливу зовнішніх чинників;
 • цілісність системи управління якістю освіти.

Метоюрозбудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО є:

 • ·                     гарантування якості освіти;
 • ·                     формування довіри громади до ЗЗСО;
 • ·                     постійне та послідовне підвищення якості освіти.

Відповідальність за впровадження ВСЗЯО в ЗЗСО покладається на директора ЗЗСО.

ІІ. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Складовими системи забезпечення якості освіти в закладі освіти є:

 • політика та процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

ІІІ. Політика та процедури забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Політика внутрішньої системи забезпечення якості освіти спрямована на:

1. створення системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності;

2. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

3. забезпечення наявностів закладі освіти необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

4. створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;

5. запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

6. застосування системивнутрішнього моніторингу для відстеження та коригування результатів освітньої діяльності.

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

Для ефективного управління ЗЗСО має бути забезпечений такими компонентами інформаційних систем, як:

 • сучасна мережа Інтернет;
 • технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, цифрові засоби: проектор, фотокамера, проекційний екран, інтерактивна дошка тощо);
 • ліцензовані програмні продукти, електронні освітні ресурси;
 • єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного використання суб’єктами освіти наявних у системі електронних ресурсів);
 • доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги педагогів, сайт закладу освіти, платформа для дистанційної освіти);
 • інформаційні ресурси навчального призначення (бібліотека, бази даних, інформаційні системи, програмне забезпечення, засоби зв’язку, комп’ютерні та телекомунікаційні мережі, радіо- та телеканали тощо).

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу ліцею

ЗЗСО для організації освітнього процесу має бути забезпечений такими ресурсами, як:

 • Державний стандарт загальної середньої освіти;
 • типові освітні програми;
 • статут закладу освіти;
 • стратегія розвитку закладу освіти;
 • річний план роботи закладу освіти;
 • освітня програма закладу освіти;
 • штатний розпис закладу освіти;
 • календарно-тематичне планування;
 • методики та технології організації освітнього процесу;
 • методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • система матеріального та морального заохочення;
 • плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Створення в БМЛ № 15  інклюзивного освітнього середовища

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища передбачає:

 • організацію безбар’єрного простору (фізичну можливість та зручність потрапляння до закладу освіти, фізичну безпеку при пересуванні в ньому; можливість вільного отримання інформації про заклад освіти і освітні послуги, що надаються);
 • облаштування ресурсної кімнати (організація зони навчання та побутово-практичної зони);
 • забезпечення медіатеки мультимедійними засобами для максимального наближення дітей до необхідних джерел інформації;
 • застосування допоміжних технологій (пристрої для прослуховування, розширеної та альтернативної комунікації, принтери і дисплеї системи Брайля, інтерактивне обладнання);
 • створення комплексної системи заходів із супроводу учня з особливими освітніми потребами (корекційно-розвивальні заняття з практичним психологом, вчителем-логопедом, вчителем-дефектологом, вчителем-реабілітологом);
 • адаптацію та модифікацію типової освітньої програми або її компонентів (гнучкість програми, різні навчальні методики і проведення відповідного оцінювання, розробка індивідуальної програми розвитку);
 • реалізацію просвітницьких заходів щодо формування толерантності, поваги до індивідуальних особливостей дітей, подолання ментальних бар’єрів у взаємодії, неупередженості та недопущення дискримінації;
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу формування у дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги і власної гідності, усвідомлення своєї повноцінності та значущості у суспільстві.

Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та коригування результатів освітньої діяльності

До складу системи внутрішнього моніторингу належать:

 • система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • система самооцінювання якості педагогічної та управлінської діяльності;
 • система оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методи збору інформації:

 • Аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо).
 • Опитування:

– анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);

– інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування); 

– фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами).

 • Моніторинг:

– навчальних досягнень здобувачів освіти;

– педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять, позакласною роботою тощо);

– спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні та буфету, вплив середовища на навчальну діяльність тощо).

Інструментарій методів збору інформації:

 • пам’ятки для аналізу документів (щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів; фінансування закладу освіти; кількісно-якісного складу педагогічних працівників тощо);
 • анкети (для педагогів, учнів, батьків);
 • бланки спостереження (за проведенням навчальних занять, позакласною роботою тощо).

ІV. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Механізми реалізації ВСЗЯО передбачають здійснення періодичного оцінювання компонентів ЗЗСО за напрямами оцінювання відповідальними посадовими особами і представниками громадських структур закладу освіти на основі визначених методів збору інформації та відповідного інструментарію. Отримана інформація узагальнюється, відповідний компонент оцінюється, після чого зазначені матеріали передаються дирекції закладу для прийняття відповідного управлінського рішення щодо удосконалення якості освіти в ЗЗСО.

Дані щодо процедури та результатів оцінювання мають узагальнюватися зокрема в таблицях, прикладом яких є наведена нижче таблиця «Механізми реалізації ВСЗЯО» (див. табл. 1), де передбачені такі змістові графи.

  Компоненти напряму оцінювання. До них віднесено (відповідно до наказу МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»):

 • освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан приміщення закладу, дотримання повітряно-теплового режиму, стан освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму тощо);
 • система оцінювання здобувачів освіти (оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень, здійснення аналізу результатів навчання учнів, впровадження системи формувального оцінювання тощо);
 • педагогічна діяльність педагогічних працівників (формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів, використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, розвиток педагогіки партнерства тощо);
 • управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку ліцею, здійснення річного планування відповідно до стратегії, підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо).

  Періодичність оцінювання. Визначається відповідно до частоти оцінювання (1 раз на п’ять років, 1 раз на 3 роки, 1 раз на рік, півріччя (семестр), квартал (чверть), щомісячно, щотижнево тощо).

  Відповідальні за оцінювання. Ними є не тільки члени адміністрації закладу освіти, а й представники колективу, громадських організацій закладу. Перелік таких осіб може виглядати так: директор, заступники директора, голови методичних об’єднань, педагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра, члени ради школи, батьківського комітету, учнівського комітету тощо.

  Методи збору інформації та інструментарій. У цій графі визначається метод збору інформації (аналіз документів, опитування, спостереження) та інструментарій (пам’ятка, бланк, анкета тощо).

  Форми узагальнення інформації. До інформації, яку має надати відповідальна особа після завершення процедури оцінювання, віднесено аналітичну довідку, письмовий звіт, усний звіт, доповідну записку, акт тощо.

  Рівень оцінювання. Рівень оцінювання як обов’язковий елемент механізму передбачає визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий (достатній); третій (вимагає покращення); четвертий (низький).

  Управлінське рішення. Управлінське рішення приймається на основі аналізу отриманої інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради закладу, розпорядження, вказівки, письмового доручення, припису, інструкції, резолюції тощо і спрямовано на вдосконалення якості освіти в ЗЗСО.

VІ. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі загальної середньої освіти, адаптовані до освітнього процесу закладу.

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у ЗЗСО визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (можливі інші критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, що визначаютьсядокументами ЗЗСО та не суперечать чинному законодавству).

1. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання (відповідно до наказу МОН України від 20.08.2018  № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»).

2. Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»).

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013  № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»):

 • ·                     з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;
 • ·                     з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

 • ·                     з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

5. Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

6. Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту в ЗЗСО, відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 221 від 18.02.2019).

7.КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ліцею

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий 1 Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень
2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії
3 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення
II. Середній 4 Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять
6 Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя
III. Достатній 7 Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8 Учні вміють розпізнавати об’єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з окремими неточностями
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність)
IV. Високий 10 Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміють розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання
 Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий 1 Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень
2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії
3 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення
II. Середній 4 Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять
6 Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя
III. Достатній 7 Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8 Учні вміють розпізнавати об’єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; відповідають логічно з окремими неточностями
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність)
IV. Високий 10 Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміють розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 та 10-11 класів ліцею   

Рівень навчальних досягнень Характеристика навчальних досягнень ліцеїстів Бали
І Усвідомлює відповідальність про власне навчання, знає правила техніки безпеки життєдіяльності; пригадує тему попереднього уроку 1
Враховує культурні особливості співрозмовників, дотримується етики спілкування і взаємодії у соціумі. Називає основні поняття, орієнтується в термінології 2
Розпізнає і називає об’єкти, формули, фігури, умовні позначення. Повторює почуте, прочитане 3
ІІ Частково, з допомогою учасників освітнього процесу відтворює основні визначення, правила (формулювання тверджень) 4
Може відтворити значну частину навчального матеріалу, має стійкі навички виконання елементарних дій 5
Може стисло викласти свої думки з теми; пояснює основні поняття; має стійкі навички виконання елементарних дій. Уміє виконати просте навчальне завдання 6
ІІІ Відтворює матеріал попереднього уроку з частковим обґрунтуванням основних положень, виявляє допитливість. Уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях 7
Пояснює матеріал теми, допускаючи незначні помилки, неточності; виявляє наполегливість. Самостійно визначає спосіб вирішення навчального завдання 8
Знає і розуміє поняття, обґрунтовує і наводить приклади, вміє мотивувати себе до навчальної діяльності. Вільно володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці. Самостійно знаходить і виправляє допущені помилки 9
IV Застосовуєтеоретичні знання для розв’язування типових завдань з їх обґрунтуванням; грамотно і логічно висловлює думку. Робить висновки і узагальнення 10
Застосовує теоретичні знання для розв’язування нестандартних завдань з обґрунтуванням дій, аргументує і веде діалог. Оцінює результати власної діяльності. 11
Застосовує теоретичні знання для розв’язування стандартних і нестандартних завдань; творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; висловлює свою думку,  обґрунтовує її. Усвідомлює необхідність навчання протягом усього життя 12

Оцінювання усних відповідей на етапі застосування набутих знань

Рівень навчальних досягнень Характеристика навчальних досягнень ліцеїстів Бали
І Розпізнає окремі об’єкті, явища і факти. Виконує правила техніки безпеки життєдіяльності 1
З допомогою учасників освітнього процесу опановує засоби діяльності 2
Має фрагментарні знання незначного загального обсягу за відсутності сформованих умінь і навичок. Потребує допомоги 3
ІІ Організовує свою діяльність, виконує елементарне завдання за зразком 4
Застосовує засоби планування для своєї діяльності. Послуговується технологічними пристроями 5
Співпрацює з членами соціуму, може пояснити, продемонструвати об’єкти, процеси, ідеї вирішення питання (завдання). Має стійкі навички виконання основних дій 6
ІІІ Розв’язує комбіновані завдання без достатніх пояснень, самостійно виправляє вказані помилки 7
Розв’язує комбіновані завдання, частково описуючи алгоритм розв’язання. Долає перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу 8
Розв’язує комбіновані завдання; грамотно, логічно структуруєі опрацьовує дані 9
IV Застосовує набуті вміння  і навички для розв’язування типових завдань з їх обґрунтуванням; грамотно і логічно висловлює думку 10
Має гнучкі знання в межах вимог навчальної програми. Розв’язує нестандартні завдання, пропонуючи різні способи. Оцінює результати власної діяльності. 11
Осмислено використовує набуті стійкі, системні вміння  і навички для розв’язування стандартних і нестандартних завдань; творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; висловлює свою думку, обґрунтовує її. Усвідомлює необхідність навчання протягом усього життя 12

Оцінювання усних відповідейна етапі узагальнення і систематизації набутих знань

Рівень навчальних досягнень Характеристика навчальних досягнень ліцеїстів Бали
І Знає і виконує правила техніки безпеки життєдіяльності; пригадує матеріал теми, знає деякі визначення, терміни і об’єкти 1
Може фрагментарно відтворити знання про окремі об’єкти, явища  і факти 2
Має знання незначного загального обсягу за відсутності сформованих умінь і навичок. З допомогою вчителя виконує елементарні завдання 3
ІІ Застосовує набуті знання для розв’язування типових завдань; може з допомогою учасників освітнього процесу відтворити значну частину навчального матеріалу 4
Самостійно, з помилками і неточностями дає визначення. Має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних 5
Розуміє моделі об’єктів та процесів для розв’язування завдань із різних предметних галузей 6
ІІІ Розв’язує вправи, що передбачають декілька кроків із застосування фактів, формул, теорем, законів, понять з теми. Уміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою 7
Вміє здійснювати поділ об’єкта на складові, знаходити спільні риси або різницю між ними. Намагається аналізувати, встановлювати зв’язки 8
Використовує моделі об’єктів та процесів для розв’язування завдань із різних предметних галузей. Уміє аналізувати та систематизувати інформацію. Використовує додаткові засоби для пошуку потрібної інформації 9
IV Розв’язує завдання з обґрунтуванням своїх дій, пропонує різні методи і підходи, розв’язує завдання з логічним навантаженням, що відповідають вимогам державної програми у повному обсязі 10
Володіє узагальненими знаннями з предмета і оцінює результати своєї роботи. Планує і проводить навчальні дослідження (експерименти). Оцінює результати власної діяльності. 11
Створює моделі об’єктів та процесів для розв’язування завдань із різних предметних галузей 12

Оцінювання письмових робіт на етапі контролю знань, умінь і навичок ліцеїстів у форматі ЗНО

Тип завдань Характеристика та вимоги до виконання завдань Максимальна  кількість балів
1 Тестові завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей Завдання з однією правильною відповіддю складається з умови та чотирьох – п’яти варіантів вибору, один з яких правильний, а решта – дистрактори 1
2 Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків Завдання на відповідність. За кожну правильну відповідь виставляється 1 бал Залежно від кількості логічних пар
3 Структуроване завдання з короткою відповіддю у вигляді числа Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, яке записується в бланк десятковими дробами з позначеним місцем для коми. Відповідь до кожної з частин структурованого завдання оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учень одержує 0 балів.   2
4 Завдання з розгорнутою відповіддю Розв’язання повинно мати обґрунтування. У ньому потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо є потреба, до розв’язання необхідно зробити рисунок. Основні складові для отримання балів: правильна відповідь при наявності записів і обґрунтовані дії (6 балів); правильна відповідь при наявності записів, що містять недостатньо обґрунтовані дії (5 балів); правильна відповідь при наявності записів, що містять неточності (4 бали); правильна відповідь при наявності помилок, або відсутностіобґрунтувань (3 бали); неправильна відповідь, але запис свідчить про правильний хід думок (2 бали); частковий розв’язок або часткова відповідь (1 бал).   6

Оцінка за 12 бальною шкалою обчислюється у відповідності до відсотка виконаних завдань.

оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% 0 -8,2 8,3-16,6 16,7-24,9 25-33,2 33,3-41,5 41,6-49,9 50-58,2 58,3-66,5 66,6-74,9 75-83,2 83,3- 91,5 91,6-100

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти:

 1. До першого класу зараховуються  діти, яким на перше вересня виповнилось 6 років
 2. 5 років 8 місяців за умови досягнення психологічної готовності (довідка від шкільного психолога  або іншого відповідного спеціаліста)

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової  загальної середньої освіти. 

Зарахування до 5 класу ліцею відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

 • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття повної середньої освіти. 

 Зарахування до 10 класу ліцею відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.   На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються на конкурсній основі.

Бердичівський міський ліцей № 15 Житомирської області – територія якості знань.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь