Структура та органи управління

Структура та органи управління закладом освіти.

 1. До Ліцею № 15 зараховуються учні віком від 6 до 17 (18) років.

 2. Ліцей створюється у складі І-ІV курсів (відповідно 8-11 класи загальноосвітньої школи).

 3. До Ліцею № 15 зараховуються учні, які закінчили 7(9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

 4. Умови конкурсу розробляються дирекцією Ліцею № 15 за участю органів громадського самоврядування згідно з вимогами нормативних актів про освіту.

 5. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші курси Ліцею № 15. В окремих випадках допускається зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу Ліцею (учні, що мають високий навчальний потенціал, колишні учні закладу, що вибули з нього з об’єктивних причин та ін..)

 6. Зарахування до Ліцею № 15 здійснюється, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора закладу.

 7. Мікрорайон для Ліцею № 15 не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею №15 незалежно від місця їх проживання.

 8. Кількість учнів та класів у Ліцеї № 15 встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора закладу.

 9. Іноземці приймаються до Ліцею № 15 з дотриманням вимог чинного законодавства та міжнародних договорів.

 10. Ліцей № 15 має у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня, а також, залежно від потреб населення та місцевих умов, при Ліцеї функціонують загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання (1-4 класи початкової школи, 5-7 класи середньої школи).

 11. Наповнюваність класів, груп у Ліцеї № 15, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань рішенням ради Ліцею № 15 може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

 12. Згідно із рішенням засновника Ліцей № 15 може працювати в режимі школи повного дня.

 13. Ліцей № 15 може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом вищого навчального закладу, наукової установи, підприємства, організації. В залежності від потреб учнів навчально-виховний процес з учнями може здійснюватись за профілями:

 • Лінгвістичний;
 • Історико-правовий;
 • Фізико-математичний;
 • Інформатико-математичний;
 • Економічний(банківська справа);
 • Технологічний;
 • Психолого-педагогічний;
 • Природничий;
 • Митний;
 • Суспільно-гуманітарний;
 • Медико-біологічний;
 • Бізнес-класи.

  14. Рівнями освіти ліцею є:

 • початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;
 • базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;
 • профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;

   15. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

   16. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

  17. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

  18. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти.

  19. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

  20. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

  21. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.