Статут закладу освіти

СТАТУТ

БЕРДИЧІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 15

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ЛІЦЕЙ № 15 М.  БЕРДИЧЕВА   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі заклад або ліцей) – заклад загальної середньої освіти.

1.2. Засновником закладу є Бердичівська  міська рада Житомирської області (далі –засновник), яка делегувала повноваження щодо координації керівництвом роботи управлінню освіти і науки Бердичівської міської ради (далі – управління освіти), яке  є основним розпорядником коштів в галузі освіти.

1.3. Повна назва закладу: Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської області.

Скорочена назва:  ЛІЦЕЙ  «БМЛ № 15» м. Бердичева.

1.4. Найменування закладу англійською мовою: «Lyceum «BML  № 15» of the city of BerdychivZhytomyrregion»

1.5. Структурними підрозділами ліцею «БМЛ № 15» м. Бердичева Житомирської області є початкова школа (1-4 класи), що забезпечує початкову освіту, гімназія (5-9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту та ліцей (10-11(12) класи), що забезпечує здобуття профільної середньої освіти відповідно до державного стандарту.

Заклад  реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, в якому провадиться освітня діяльність.

1.6. Юридична адреса Ліцею  «БМЛ № 15» м. Бердичева    Житомирської області: 13300, вул. Михайла Грушевського,  5 А, м. Бердичів, Житомирська область.

Електронна пошта закладу:  c3w15berd@ukr.net.

1.7. Ліцей «БМЛ №  15»  м. Бердичева Житомирської області є юридичною особою, неприбутковим закладом освіти, має  печатку, штамп, ідентифікаційний код, інші реквізити відповідно до чинного законодавства України, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України, здійснювати самостійне ведення бухгалтерського обліку.

Заклад має право відкривати рахунки у відповідних установах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді. 

1.8. Основним видом діяльності закладу є освітня діяльність у сфері Заклад має право відкривати рахунки у відповідних установах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді. 

1.8. Основним видом діяльності закладу є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти. Ліцей «БМЛ №  15»  м. Бердичева є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

1.9. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Бердичівської міської ради, іншими нормативно-правовими документами та цим статутом.

 • Мовою навчання і виховання у закладі є державна мова.

1.11. Заклад забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язковихрезультатів навчання, визначених Державними стандартами початкової, базової, профільної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) на рівнях:

– початкова освіта;

– базова середня освіта;

– профільна середня освіта.

Здобуття профільної середньої освіти передбачає академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Ліцей може бути опорним закладом та входити в освітній округ.

1.12. Головною метою закладу є надання якісних освітніх послуг, забезпечення Державних стандартів, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості як найвищої цінності, її інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

– вільне володіння державною мовою;

– здатність спілкуватися іноземними мовами;

– математична компетентність;

– компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

– інноваційність;

– екологічна компетентність;

– інформаційно-цифрова компетентність;

– навчання впродовж життя;

– громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

– культурна компетентність;

– підприємливість та фінансова грамотність;

– інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

1.13. Пріоритетними завданнями ліцею є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– створення умов для опанування учнями знань понад державний мінімум;

– здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;

– надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;

– навчання талановитої молоді;

– оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.14.Завданнями ліцею є:

 • всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • організація освітнього процесу, що грунтується на цінностях та принципах, визначених законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»;
 • створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;
 • виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені Законом України «Про освіту» і відповідними державними стандартами та необхідні для подальшого здобуття освіти;
 • організація вивченнями учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 • інші завдання, визначені законодаством та установчими документами ліцею.

1.15. Ліцей може розробляти, удосконалювати та впроваджувати нові освітні технології і форми організації освітнього процесу.

1.16. Головними принципами освітньої діяльності закладу є:

– забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

– забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

– забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

– прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

– нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

– свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

– академічна доброчесність;

– академічна свобода;

– фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія в межах, визначених законом та цим Статутом;

– гуманізм;

– демократизм;

– єдність навчання, виховання та розвитку;

– виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

– формування усвідомленої потреби дотримуватися Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

– формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

– формування громадянської культури та культури демократії;

– формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

– невтручання політичних партій в освітній процес;

– невтручання релігійних організацій в освітній процес;

– різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

– сприяння навчанню впродовж життя;

– інтеграція в міжнародний освітній та науковий простір;

– нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

1.17. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання Державних стандартів;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.18. Автономія ліцею визначається його правом:

 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку;

– самостійно розробляти освітні програми або використовувати типові (інші освітні програми), які розробляються і затверджуються відповідно до чинного законодавства;

– на основі освітньої (освітніх) програми (програм) розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

– самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • налагоджувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • проходити в установленому порядку громадський нагляд (контроль);
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

– створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною,екстернатною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

– спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити наукову-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального стимулювання й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу в порядку, визначеному законодавством;

– розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;

– отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, не заборонених законодавством;

– надавати платні освітні послуги на договірній основі у відповідності до норм чинного законодавства України;

– здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються в освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством;

– залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

– укладати правочини про співробітництво з іншими закладами освіти, підприємствами та науковими установами (у тому числі й іноземними) відповідно до вимог чинного законодавства України;

– використовувати на договірних засадах матеріально-технічну базу вищих закладів освіти, позашкільних, науково-дослідних установ;

– у період літніх канікул організовувати роботу літнього оздоровчого табору на базі ліцею;

– розвивати власну матеріально-технічну  базу;

– встановлювати власну символіку та атрибути;

– користуватись пільгами, передбаченими державою;

– здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству.

1.19.  Заклад:

– реалізує положення Конституції України, законодавчих документів та інших нормативно-правових актів у галузіосвіти;

– задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті початкової, базової  та повної загальної середньої освіти;

– забезпечує єдність навчання і виховання;

– створює       науково-методичну       і         матеріально-технічну   бази для організації та здійснення освітнього процесу;

– забезпечує відповідність рівнів початкової, базової середньої та профільної  освіти Державним стандартам загальної середньої  освіти;

– створює безпечні умови для життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників;

– формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

– зберігає матеріально-технічну базу;

– видає документи про освіту встановленого зразка.

1.20. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються правочинами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Ліцей провадить діяльність на кожному рівні загальної середньої освіти на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України або альтернативних освітніх програм, розроблених закладом чи іншими суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженими відповідно чинного законодавства про освіту.

Освітня програма, за рішенням педагогічної ради, може бути наскрізною або для окремих рівнів освіти.

Для осіб з особливими освітніми потребами освітня програма ліцею може мати корекційно-розвитковий складник.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею і затверджується наказом директора.

На основі власної освітньої програми педагогічна рада складає, а його керівник завтерджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується:

 • перелік навчальних предметів ( інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення;
 • вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів;
 • кількість годин на тиждень ( та/або кількість годин на навчальний рік).

 

2.3. Освітній процес у закладі здійснюється за груповою (денною) формою навчання. З урахуванням освітніх запитів або з інших причин природного характеру в закладі відповідно до чинного законодавства організовується дистанційна, змішана (групова та з використанням дистанційних технологій), індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) форми навчання.

          Бажаючим, за рішенням педагогічної ради, надається право і створюються умови для прискореного закінчення закладу.

          За наявності певних умов, передбачених нормативними документами  та запитів батьків,  у ліцеї може організовуватись як окрема дистанційна форма освітнього процесу.

2.4. Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.5. Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, режим роботи закладу, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

          Режим роботи закладу визначається педагогічною радою на основі нормативно-правових актів, затверджується директором за погодженням з відповідною територіальною установою Держпродспоживслужби України.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Під час літніх канікул адміністрація закладу сприяє організації відпочинку дітей, в тому числі із соціально вразливих сімей, у таборах оздоровлення або мовних таборах.

2.6. Тривалість уроків у закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих (дванадцятих) класах – 45 хвилин.

Різниця в часі навчальних годин 1-4 класів компенсується відповідно до порядку, визначеного законодавством.

Тривалість перерв між уроками  встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором закладу за погодженням з первинною профспілковою організацією.

2.8. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, гуртки, секції і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.9. У ліцеї можуть надаватись платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

2.10. Для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей згідно з вимогами  державних стандартів у складі ліцею у порядку, визначеному законодавством, створюються:

– класи;

групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);

міжкласні (проєктні) групи учнів;

навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

У складі ліцею можуть створюватися тимчасові науково-дослідницькі класи та/або між класні (проєктні) групи учнів з метою організації профільного навчання.

Для підготовки до участі в заходах змагального характеру (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть стоврюватися тимчасові групи учнів.

Організація освітнього процесу у групах здійснюється відповідно до освітньої програми ліцею.  Кількість учнів ( одного та/або різних років навчання) в одній групі має становити не менше восьми осіб.

2.11. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України (далі – МОНУ).

2.12. Оцінювання рівня досягнень учнів здійснюється шляхом  формувального оцінювання та за 12-бальною системою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, визначених нормативними документами МОНУ. Рішення щодо застосування відповідних форм оцінювання до конкретних класів приймається педагогічною радою на початку навчального року  із урахуванням рекомендацій МОНУ.

2.13. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Не забороняється застосування інших форм обліку навчальних досягнень учнів (електронні журнали, щоденники, портфоліо та ін.)

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.14. Результати навчання учнів на кожному рівні: рівні початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти  оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка здійснюється відповідно донормативних документів  у галузі освіти.

За результатами навчання учням та випускникам видається документ про освіту відповідно до чинного законодавства.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОНУ.

2.17. Невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі є виховний процес. Педагогічні працівники в рамках освітнього процесу забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку учнів. Виховання учнів (вихованців) у закладі здійснюється у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи зними. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції, законах та інших нормативно-правових актах України.

2.18. Зарахування, відрахування та переведення учнів закладу здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого МОНУ.

Зарахування учнів до закладу проводиться наказом керівника закладу, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу) відповідно дозаконодавства.

Зарахування дітей до 5-11 (12) класів ліцею може здійснюватисьна конкурсних засадах за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

Умови зарахування до ліцею, у т.ч. на конкурсних засадах,  мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу.

2.19. Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до  перспективного та річного планів. Плани роботи схвалюються педагогічною радою закладу та затверджуютьсякерівником закладу освіти.

2.20. Наповнюваність класів        закладу      не      може перевищувати норми, встановленої законодавством на момент зарахування до закладуосвіти.

2.21. Заклад створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.

Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмірозвитку.

2.21. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у закладі можуть функціонувати групи подовженого дня.

2.22. У закладі забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

2.23. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освітизабороняється.

2.24. Учасники освітнього процесу закладу зобов’язані дотримуватись     академічної доброчесності. Принципи, норми етики та академічної доброчесності закладу, види  відповідальності за її порушення визначаються  положенням про академічну доброчесність ліцею, яке розробляється та затверджується педагогічною радою закладу.

2.25. Система забезпечення якості освіти в закладі може включати:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління;
 • створення інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються законами або документамизакладу.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 • Учасниками освітнього процесу в закладіє:
 • учні (здобувачі освіти);
 • директор, заступник(и) директора;
 • педагогічні працівники та інші працівники закладу освіти;
 • батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;
 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу.

3.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права, обов’язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади), навантаження та інші види діяльності, атестація  тощо, визначаються   законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

3.3. Учні мають право на:

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні;

– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

3.4. Учні зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених Державним стандартом освіти для відповідного рівняосвіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто  оточує, довкілля;

–  без поважних причин не пропускати та не запізнюватись на уроки;

– дотримуватися Статуту, інших установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за йогонаявності).

3.5. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.6. Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в закладі у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни.

3.8. Для учнів за рішенням педагогічної ради можуть встановлюватися різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені МОНУ, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та закладом, зокрема:

– почесні звання «Ліцеїст року»,  «Відкриття року», «Гордість ліцею»;

– нагородження грамотами, похвальними листами, медалями;

– цінний подарунок;

– інші нагороди відповідно до чинного законодавства.

          3.9. Заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

          3.10. Учні закладу забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками ліцею, які входять до штату закладу або закладу охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладі.

3.11. У закладі організовується харчування учнів. Відповідальність за організацію харчування, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновника та директора ліцею. Норми та порядок організації харчування учнів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів проводиться органами охорони здоров’я.

3.12. Педагогічним працівником ліцею можуть бути особи, які дотримуються норм академічної доброчесності, особи  з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки,  здійснюють педагогічну  діяльність,  забезпечують   результативність  та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.13. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами України.

3.14. Педагогічні працівники закладу та інші особи, які залучаються до освітнього процесу, мають право на:

– академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

– педагогічну ініціативу;

– розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

– користування інфраструктурою закладу в установленому порядку;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку та сертифікацію;

– вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– доступ до інформаційних ресурсів і  комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– захист професійної честі та гідності;

– індивідуальну освітню діяльність за межами закладу;

– творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи, якщо це не суперечить законодавству України;

– безпечні і нешкідливі умови праці;

– подовжену оплачувану відпустку;

– участь у громадському самоврядуванні закладу;

– участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

3.15. Педагогічні працівники закладу та інші особи, які залучаються до освітнього процесу зобов’язані:

– дотримуватись принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їх батьками;

– виконувати обов’язки, визначені Законом України «Про освіту» та іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їх посадовими обов’язками;

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

– сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;

– володіти навичками з надання долікарської допомоги дітям;

– дотримуватися       академічної доброчесності та забезпечуватиїї дотримання учнями в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;

– дотримуватися педагогічної етики;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів, національних, історичних, культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища України;

– формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають  шкоди здоров’ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

– додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку  закладу, виконувати свої посадові обов’язки;

– систематично підвищувати кваліфікацію відповідно до законодавства в галузі освіти;

– атестуватися, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку про атестацію педагогічних працівників,  визначеному нормативними актами у галузі освіти.

3.16. Керівник закладу освіти  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.17. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників встановлюється у порядку, визначеному чинним законодавством і затверджується наказом керівника закладу. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про  працю. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки (посадового окладу)  лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.18. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється відповідно до Законів України «Про  освіту»,  та «Про повну загальну середню освіту»  та в порядку, встановленому МОНУ. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається нормативними актами в галузі освіти.

3.19. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою та відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.20. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови колективного та трудового договорів або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.21. Професійний розвиток та щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства про освіту.

3.22. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором, правилами внутрішнього розпорядку та посадовою інструкцією.

3.23. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без  згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

3.24. У закладі, за рішенням педагогічної ради та наказу директора, за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, може встановлюватися педагогічним працівникам доплата, надбавки, премії та інші види заохочень.

3.25. Директор ліцею відповідно до законодавства, колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.

3.26. Права і обов’язки інших працівників регулюються трудовим законодавством, Статутом¸ правилами внутрішнього розпорядку та посадовими інструкціями.

3.27.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

– звертатися до закладу, відповідних органів управління освітою з питань освіти;

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей,

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження,  обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь в них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та /або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

     3.28. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття учнями відповідних рівнів освіти і зобов’язані:

– виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до  власного здоров’я, здоров’я тих, хто  оточує і довкілля;

–  сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

–  формувати в дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законодавства України, захищати її суверенітет і територіальну цілісність;

– виховувати в дитини повагу до державної мови та державних символів, національних, історичних, культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

–  забезпечити дитину  навчальним приладдям відповідно до чинних вимог;

–  відшкодовувати збитки, завдані їхніми дітьми закладу.

Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються відповідно до чинного законодавства.

     3.29. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

     3.30. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися  стягнення, встановлені чинним законодавством, зазначеним Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

 • Управління закладом в межах повноважень, визначених законами та установчими документами  здійснюють:
 • засновник – Бердичівська міська рада Житомирської області;
 • управління освіти і науки Бердичівської міської ради ( далі – управління освіти) – у межах галузевих повноважень;
 • керівник закладу освіти ( директор);
 • педагогічна рада закладу;
 • загальні збори колективу.

4.2. Безпосереднє управління закладом здійснює його директор і несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і контрактом.

У разі тимчасової відсутності директора (відрядження, хвороба, відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша особа, на яку наказом директора покладені обов’язки.

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом управління освіти.

4.3. Директор ліцею призначається та звільняється з посади наказом начальника управління освіти за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладуосвіти, затвердженого засновником, яке розроблене згідно з чинним законодавством.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника закладу та порядок його обрання (призначення) визначаються цим  Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

При призначенні на посаду з директором укладається контракт, у якому визначаються права, строк найму, умови його матеріального та соціального забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України, обов’язки і відповідальність перед засновником та трудовим колективом ліцею.

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, управління освіти за погодженням із засновником призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення директора в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.4. Директор ліцею має виконувати обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами ліцею, колективним договором, його строковим договором. Зокрема, директор ліцею:

– організовує діяльність закладу;

– здійснює керівництво та контроль за діяльністю закладу освіти;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;

– несе повну відповідальність за стан збереження майна закладу;

– діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чинним законодавством та установчими документами;

– укладає правочини, угоди з юридичними та фізичними особами, представляє заклад у всіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня,  вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства, у тому числі щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– визначає режим роботи закладу;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу;

– забезпечує своєчасну сплату податків, зборів, інших загальнообов’язкових платежів, своєчасну виплату заробітної плати;

– створює необхідні умови для проведення позакласної роботи, організації безпечної життєдіяльності учнів;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної безпеки та правил техніки безпеки;

– забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та учнів;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, а також організацій, зареєстрованих у порядку встановленому законодавством України, в освітньому процесі, керівництві дитячими об’єднаннями за інтересами;

– розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами закладу;

– щорічно та в разі внесення змін подає на розгляд та погодження засновнику штатний розпис, умови оплати праці;

– контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– організовує різні форми співпраці з батьками учнів або особами, які їх замінюють;

– видає у межах компетенції накази, контролює їх виконання;

– щороку звітує про роботу закладу на загальних зборах колективу;

– ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– ініціює проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

– здійснює інші повноваження, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

  4.5. Керівник закладу зобов’язаний:

– виконувати   Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

– планувати та організовувати діяльність закладу;

– розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

– надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних на підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

– забезпечувати розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу;

– затверджувати посадові обов’язки працівників закладу;

– організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу відповідно до чинного законодавства;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування в разі потреби індивідуального навчального плану;

– затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;

– забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

– контролювати виконання освітньої програми педагогічними працівниками та учнями;

– створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

– сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

– формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

– створювати в закладі безпечне освітнє середовище, в тому числі забезпечувати умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

– організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

– забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

– організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

– звітувати щороку про свою роботу на загальних зборах колективу;

– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу, колективним договором (у разі наявності) та строковим трудовим договором.

4.6. Директор ліцею є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.7. Педагогічна рада ліцею:

               – планує роботу та формує стратегію розвитку закладу;

          – схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати  її (їх) виконання, складає на основі освітньої програми річний навчальний план закладу;

          – схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, що повинна включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; відповідальності учнів, працівників та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

– визначає структуру навчального року, тривалість року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку;

– приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, їх відрахування і  випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників та інших учасників освітнього процесу;

– приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та проведення громадського нагляду (контролю);

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом до її повноважень.         

4.8. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться   в дію наказами керівника закладу  та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

4.9. Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох раз на рік. Засідання педагогічної ради є правоможними, якщо на них присутні не менше двох третин  її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головою та секретарем педагогічної ради.  Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.10. У закладі можуть створюватися та функціонувати:

 • методичні об’єднання педагогічних працівників (комісії);
 • методична (науково-методична) рада;
 • школа молодого вчителя;
 • динамічні, творчі групи тощо.

Види  методичних угрупувань конкретизуються щороку  відповідним наказом директора ліцею про організацію методичної роботи з кадрами.

4.11. Планування діяльності ліцею здійснюється самостійно. Найголовніші питання роботи закладу відображаються в перспективному і річному планах. Перспектива розвитку ліцею визначається у стратегії розвитку ліцею.

4.12. Громадське самоврядування в закладі – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в ліцеї, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу.

Громадське самоврядування в ліцеї здійснюється на принципах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

4.13. У закладі можуть створюватися та діяти:

 • органи самоврядування працівників;
 • органи самоврядування учнів;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим органом громадського самоврядування закладу є  загальні збори колективу. Порядок та періодичність скликання, порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів  колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором  закладу.

4.14. Колегіальні органи управління закладом утворюються та діють відповідно до цього Статуту та інших положень, затверджених закладом.

4.15. До компетенції загальних зборів відносяться питання:

– розгляд  щорічного звіту  керівника та колегіальних органів закладу з питань їхньої діяльності;

– розгляд щорічного звіту про надходження та використання фінансових коштів;

– розробка та прийняття проєкту нової редакції Статуту, проекту змін та доповнень до нього;

– прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку учнів, працівників, інших локальних нормативних актів стосовно законних інтересів учнів та працівників закладу;

 • розгляд та прийняття рішень з питань стратегії розвитку закладу;

–  розгляд та прийняття рішень з питань основних напрямів  вдосконалення освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення  освітнього процесу;

– винесення пропозицій щодо стимулювання праці директора, заступників директора, педагогічних працівників,

– розгляд інших питань діяльності закладу, запропонованих керівником закладу  та (або) колегіальними органами закладу щодо освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності ліцею.

4.16. У засіданні загальних зборів можуть брати участь всі працівники закладу. Загальні збори збирає керівник закладу не менше одного разу на півріччя. Загальні збори є правомірними, якщо у їх роботі бере участь не менше половини колективу. На засіданні загальних зборів обирається голова та секретар, які підписують протокол зборів, який зберігається в закладі. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх.

Загальні збори колективу як постійно діючий вищий колегіальний орган  управління закладом  має строк повноважень, який співпадає з терміном функціонування закладу.

Право скликати загальні збори, крім директора, мають представники трудового колективу, якщо за це висловилось не менше третини від їх загальної кількості.

          4.17. У ліцеї відповідно до вимог чинного законодавства України укладається колективний договір між директором та трудовим колективом.

Право на укладання колективного договору від імені власника майна або уповноваженого ним органу надається директору ліцею, з однієї сторони, і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом закладу органами, а у разі відсутності таких органів представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони.

Колективний договір регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини трудового колективу з керівництвом ліцею, питання охорони праці, стратегії розвитку закладу.

4.18. У закладі може бути утворено  відповідно до спеціальних законів піклувальну раду, яка сприяє:

– виконанню перспективних завдань розвитку закладу,

– залученню фінансових ресурсів для забезпечення його  діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням,

– ефективній взаємодії закладу  з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

Піклувальна рада:

– аналізує та оцінює діяльність закладу та його керівника;

– розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу та аналізує стан їх виконання;

– сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

– проводить моніторинг виконання кошторису закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником ліцею;

– має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу;

– може вносити засновнику закладу подання про заохочення керівника ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

– здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу.

Склад піклувальної ради формується відповідно до чинного законодавства  з урахуванням пропозицій органів управління ліцею, органів громадського самоврядування закладу, депутатів Бердичівської  міської  ради.

До складу піклувальної ради ліцею не можуть входити її учні та працівники.

Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

 Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління ліцеєм з правом дорадчого голосу.

Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу  – Бердичівською міською радою.

 

 1. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

5.1. Ліцей  формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює на своєму веб-сайті таку інформацію:

 • Статут;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структуру та органи управління;
 • кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територію обслуговування;
 • ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, які навчаються у закладі;
 • мову освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу;
 • правила конкурсного прийому учнів;
 • умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства.

5.2. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законодавством.

5.3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом, може визначатися спеціальними законами.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

 

6.1. Майно ліцею становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартісне визначення яких відображається в балансі управління освіти або самостійному балансі закладу (за умови ведення ним самостійної фінансово-економічної діяльності), які безоплатно передані закладу засновником (уповноваженим ним органом) для здійснення освітньої діяльності.

6.2. Майно ліцею перебуває у комунальній власності і є власністю Бердичівської міської ради. З моменту прийняття цього Статуту воно закріплюється за закладом на праві оперативного управління.

6.3. Реалізуючи право оперативного управління, заклад володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном з обмеженням, визначеним у цьому Статуті та за згодою Бердичівської міської ради.

6.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються  відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.5. Джерелами формування майна ліцею є:

– майно, передане йому Бердичівською міською радою;

– кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються на умовах, визначених чинним законодавством України;

– кошти місцевого бюджету;

– безоплатні, благодійні внески, пожертвування тощо фізичних, юридичних осіб, дари, а також майно, передане за заповітом, не заборонені законодавством;

– майно, придбане в інших юридичних і фізичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.6. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів його засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.7. Ліцей відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.8. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.9. Збитки, завдані закладу внаслідок порушень його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1.Ліцей є неприбутковою організацією. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства в галузі освіти, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

7.2. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі її кошторису, затвердженого засновником з урахуванням пропозицій закладу.

7.3. Джерелами формування кошторису закладу відповідно до законодавства є:

          – кошти субвенції з державного бюджету;

          – кошти місцевого бюджету;

– кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України  відповідно до укладених договорів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– доходи від оренди приміщень, споруд, обладнання;

– безоплатні, благодійні внески  пожертвування фізичних і юридичних осіб, дари, а також майно, передане за заповітом;

– гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

– інші кошти, отримані на підставах, не заборонених  законодавством України.

7.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за рахунок коштів засновника та інших джерел фінансування.

7.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.6. Бухгалтерський, оперативний облік та статистичну звітність веде відповідно до чинного законодавства України централізована бухгалтерія управління освіти.  За рішенням директора ліцею бухгалтерський, оперативний облік  може здійснюватись автономною бухгалтерією закладу.

7.7. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевого бюджету. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену Статутом закладу.

7.8. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять до закладу у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

7.9. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна закладу, використовуються виключно на потреби закладу.

7.10. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування закладу не зменшуються.

7.11. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.12. За наявності додаткових коштів на фінансування закладу можливе збільшення фонду заробітної плати для індивідуального преміювання працівників.

7.13. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) засновника додатково можуть виділятися бюджетні кошти, зокрема на поділ класів на групи з окремих предметів, факультативи, консультації, індивідуальне, інклюзивне навчання та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи та інше.

7.14. Відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОНУ, директор ліцеюформує та затверджує за погодженням із управлінням освіти штатний розпис,  тарифікацію педагогічних працівників закладу.

Для забезпечення ефективного управління освітнім процесом і проведення науково-методичної роботи (за наявності бюджетних та додаткових коштів) можуть бути введені додаткові штатні посади за погодженням із засновником.

7.15. Заклад за погодженням із засновником має право укладати правочини про співробітництво з іншими закладами освіти, юридичними та фізичними особами.

7.16. Аудит та перевірка фінансової діяльності закладу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

8.2. Заклад, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів та програм, у т.ч. у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну

 

IХ. НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

9.1. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю ліцею є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів трудового колективу), піклувальної ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.2. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно  до  Закону України «Про освіту».

9.3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті закладу освіти та засновника.

9.4. Контроль та вивчення з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю закладу, проводяться засновником та органом управління освітою відповідно до законодавства України.

 

 

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ,  ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

10.1. Ліквідація, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) та перейменування закладу здійснюється за рішенням засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – суду або органу, визначеного законодавством України.

10.2. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, судом чи органом, визначеним законодавством України.

До складу ліквідаційної комісії входять представники Бердичівської міської ради, її виконавчого комітету та ліцею.

10.3. Засновник або орган, який прийняв рішення про ліквідацію закладу, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять  до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів загальної середньої освіти.

10.5. При реорганізації чи ліквідації ліцеюпрацівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. У разі ліквідації ліцею, йогоактиви передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

10.7. У разі реорганізації чи ліквідації закладу засновник гарантує учням можливість продовжити здобуття загальної  середньої освіти.

 

 

ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

11.1. Зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням сесії Бердичівської міської ради та реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ОРЛЮК