Освітні програми

Зміст

  1. Пояснювальна записка до навчального плану
  2. Робочий навчальний план початкової школи
  3. Робочий навчальний план проліцейських класів
  4. Робочий навчальний план ліцейських класів
  5. Робочий навчальний план класів з поглибленим вивченням іноземних мов
  6. Робочий навчальний план старших ліцейських класів
  7. Освітні програми

Пояснювальна записка до навчального плану

У 2017-2018 навчальному році у Бердичівському міському ліцеї № 15 функціонують 35 класів із загальною кількістю учнів  939 З них: початкова школа 15 загальноосвітніх класів – 422  учень,  9 проліцейських класів –  280 учня, 8 ліцейських класів –170  учень, старша школа  3 ліцейські класи  – 67 учнів.

Робочий навчальний план ліцею розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» від 16.11.2000р. №1717, «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717» від 13.04.2007р. №620, «Про затвердження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах», Положення та Концепції розвитку Ліцею №15. Він враховує нормативні документи Міністерства охорони здоров’я України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315  «Про  структуру 2017/2018 навчального року та  навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОН № 855 від 07.08.2015 року «Про  внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 15.06.17  № 269/01-06 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів міста Бердичева  та структуру  2017-2018навчального року», матеріально-технічну базу школи, інтереси учнів і батьків, кадрове забезпечення ліцею.

З 2 вересня 2013року продовжує впроваджуватись Державний стандарт початкової  загальної освіти. Він розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової  загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учні та загально тижнева кількість годин.

Навчальний план для 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в,  3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г класів складено за Типовим навчальним планом початкової школи з            українською мовою навчання на 2017-2018 н.р. (додаток 1 до наказу МОНУ  від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно наказу МОН України від 16.04.2014 № 460).

Для складання робочого навчального плану використано зведені таблиці Типових навчальних планів для початкової школи, надрукованих в журналі  «Початкова освіта» № 18 (594) травень 2011 р.

У 1-4 класах за рахунок 1 тижневої години фізичної культури проводяться навчальні заняття з ритміки, що сприяє розширенню рухового досвіду дітей, вдосконаленню навичок життєво необхідних рухових дій та використанню їх у повсякденній діяльності.

Варіативна частина розділена таким чином:

1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в,3г, 4а, 4б, 4в,4г  по   1 год.   збільшено години  української мови з метою кращого і досконалішого оволодіння рідною мовою.

З метою допрофільної підготовки  введено такі курси:

– Риторика (по 1 год. в 1а, 1б, 1в, 1г) введено з метою сприяння розвитку поетичного мовлення, формуванню в учнів уважного ставлення до слова,  до його вживання, розвитку здатності сприймати і оцінювати зображально-виражальний аспект того чи іншого тропа, а також уміло використовувати його у власному мовленні.

– Логіка (по 1 год. 2а, 2б, 2в) введено з метою системного ознайомлення дітей з основними поняттями сучасної логіки, з основними видами логічних задач.

– Елементи геометрії (по 1 год. в 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

2017/2018 н.р. є особливим для учнів дев’ятих класів. 1 вересня 2016 року в основній школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.  Серед основних новацій такі: для забезпечення високого рівня знань іноземних мов – учні вивчатимуть дві іноземні мови, розпочнеться вивчення інформатики, передбачено посилення  використання здоров’язбережувальних технологій.

Розподіл класів здійснено таким чином: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в– проліцейські класи (українська мова навчання).

Для 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,7б,7в  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання згідно з листом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014 р. № 664, зі змінами згідно з наказом МОНУ від 07.08.2015 № 855 (додаток № 8).

З метою допрофільної підготовки варіативна частина розподілена таким чином:

5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в (1 год.) – введено факультативний курс «Розв’язуємо текстові задачі»,  6а, 6б, 6в – введено  курс «Знайомство з параметром» з метою поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач, 7б – введено додаткові години 1 година з алгебри та 1 година з геометрії, 7а та 7в – збільшено по 0,5 години хімії.

Основи геометрії (по 1 год. в 5а, 5б, 5в) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

З метою формування грамотності учнів та для підсилення інваріантної складової в   5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,  7б, 7в,  (по 0,5 год.) – збільшено години української мови.

5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,  0,5 год. музичне мистецтво та 0,5 год. образотворче мистецтво будуть викладатися через тиждень протягом року.

У   7б – 1,5 год. хімії  та 2,5 год.  української мови будуть викладатися через тиждень протягом року.

9а – з поглибленим вивченням англійської і польської мов.

Для 9а класу  складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання згідно з листом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409, (в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014 р. № 664, зі змінами згідно з наказом МОНУ від 07.08.2015 № 855 (додаток № 3).

З метою формування грамотності учнів та комунікативних навичок введено 1 додаткову годину англійської  мови.

9а – 1,5 год. історії України, 0,5 год. мистецтва, 0,5 год. основи здоров’я, 1,5 географії будуть викладатися через тиждень.

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (іноземна філологія)

– ліцейський (суспільно-гуманітарний)

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (математичний)

Для 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г  класів  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання  наказ №409 від 03.04.2012 в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014 р.  № 664,  зі змінами згідно з наказом МОНУ від 07.08.2015 № 855 (додаток № 8).

Враховуючи наявність у ліцеї спортивних секцій, відвідування учнями позашкільних оздоровчо-спортивних закладів, для підсилення профільності навчання  у 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г  зменшено по 1 год. фізичної культури, у 8а, 8б, 8в, 8г, 9б, 9в, 9г зменшено по 0.5 год. мистецтва та основ здоров’я ( згідно наказу МОН від 11.07.2017 №1015).

Варіативна частина в ліцейських класах розподілена таким чином:

У 9б введено 1 годину «Синтаксис складного речення» з метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні.

У 8г введено 1 годину факультативу «Російська мова».

8в, 8г, 8а, 8б введено курс Знайомство з параметрами» по 2 години  з метою розширення,  поглиблення математичних знань учнів.

9б (1 год.) – введено додаткову 1 годину з історії.

З метою розширення, поглиблення та систематизації знань учнів, підготовки їх до ДПА  з математики введено курс «Підготовка до ДПА» по 2  години в  9в, 9г класах.

8а, 8б, 8в, 8г – 1,5 год.  географії та 2,5 год. історії будуть викладатися через тиждень протягом року, 0,5 год. основ здоров’я та 0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

9б, 9в, 9г – 2,5 год.  геометрії та 2,5 год. історії будуть викладатися через тиждень протягом року, 0,5 год. основ здоров’я та 0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

10а – ліцейський (математичний)

10б – ліцейський (суспільно-гуманітарний)

11 – ліцейський

Для цих класів навчальний план складено за Типовим навчальним планом для профільного навчання на ІІІ ступені загальноосвітніх навчальних

закладів (українська мова) згідно з листом Міністерства освіти та науки України від 27.08.2010 №834 (додаток 23) зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, із змінами згідно з наказом МОНУ від 07.08.2015р. № 855.

У 11  класі  базове ядро навчальних предметів вивчається усіма учнями класу за єдиними навчальними програмами.  За бажанням учнів створено різнопрофільні групи за рахунок використання годин варіативної складової  за програмами фізико-математичного та філологічного профілів.  Для філологічного профілю введено  курс «Основи теорії літератури» (1 год.), що передбачає розширення кола знань про художню літературу та є додатком до основного курсу літератури в школі, курс «Практикум із синтаксису української мови» (0,5 год.) для засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості всіх функціональних стилів мови, курс «Орфографічний практикум» з метою поглиблення володіння лексичними, граматичними, орфоепічними нормами мови.  Для фізико-математичного профілю з метою інтеграції знань та гуманітаризації науково-природничого компонента освіти, для розширення і систематизації математичних знань учнів та підготовки до ДПА і ЗНО введено курс «Готуємося до ЗНО».

У 10, 11 класі введено курс з математики «Готуємось до ЗНО» з метою розширення і поглиблення математичних знань учнів та курс «Тригонометрія» у 10 класі.

У 10б, 11 класі введено курс   «Основи теорії літератури» (1 год.), що передбачає розширення кола знань про художню літературу та є додатком до основного курсу літератури в школі. В 11 введено 1 додаткова година з хімії.

У 10б класі введено курси «Стилістика сучасної української мови» 1 година , курс «Практикум із синтаксису української мови» 1 година та курс з історії «Видатні постаті ХХ століття» 1 година

У 10 класі  – 1,5 год. біології  (І семестр 2 год.,  ІІ семестр  1 год.), 1,5 год. географії (І семестр 1 год. ІІ семестр 2 год.) 1,5 год. історії України та 0,5 год. художньої культури будуть викладатися через тиждень протягом року.

У 10, 11 класі 3,5 год. англійської мови та 1,5 год. «Захист Вітчизни» будуть викладатися через тиждень протягом року.

У 11 класі 1,5 год. біології , 0,5 год. екології, 0,5 год. астрономії, 0,5 год. художньої культури, 0,5 год. Людина і світ будуть викладатися через тиждень протягом року.

Згідно наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 здійснено поділ: 1 год. трудового навчання   7а, 7б  (хлопці, дівчата), 2 год. трудового навчання 5а, 5б, 5в, 6б, 6в   (хлопці, дівчата),  по 1 год. інформатики  8а,  9а,   10;  11клас по 2 год.  (на дві групи), по 1,5 год. Захист Вітчизни  10, 11 (хлопці, дівчата)

Двозмінний, п’ятиденний режим роботи з 8.00 до 18.55 тривалість уроку 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи 40 хвилин, 5-11 класи 45 хвилин.

На виконання державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної  складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

Усі навчальні плани складено з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження учнів.

 

Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 2017-2018н.р.

Завантажити робочий навчальный план початкової школи: 

 

Робочий навчальний план проліцейських класів з українською мовою навчання (допрофільна підготовка) Бердичівського міського ліцею №15 на 2017-2018н.р

Завантажити робочий навчальный план проліцейських класів: 

 

Робочий навчальний план ліцейських класів з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2017-2018 н.р.

Завантажити робочий навчальный план ліцейських класів: 

 

Робочий навчальний план класів з поглибленим вивченням іноземних мов з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2017-2018 н.р.

Завантажити робочий навчальный план класів з поглибленим вивченням іноземних мов: 

 

Робочий навчальний план старших ліцейських класів з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2017-2018 н.р.

Завантажити робочий навчальный план старших ліцейських класів: 

 

Освітні програми

Початкова школа


У 2017/2018 навчальному році учні початкових класів навчаються
за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти
і науки України від 05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до
навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська
мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у
світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для
загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче
мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи
здоров’я») та від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4
класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання
Закону України “Про загальну середню освіту” та затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові
навчальні плани початкової школи» (зі змінами).

 

Українська мова


У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови
здійснюється за такими програмами:
у 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9
класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,
затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний
ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html);
у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими
наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень
стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від
14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України
за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-seredny

 

 

Українська література


У 2017-2018 навчальному році вивчення української літератури в
5-9 класах здійснюється за навчальною програмою: Українська
література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
– К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України
від 07.06.2017 №804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html );
у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом
Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня
стандарту, затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826. Програми
розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 

Зарубіжна література

 

У 2017-2018 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-9
класах здійснюється за програмою: Світова література. 5–9 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017
№ 804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html ).

У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту академічного рівня зі змінами 2016 року (електронний ресурс: p://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html .

 

Іноземні мови


Вивчення іноземних мов у 2017-2018 навчальному році
здійснюється за такими навчальними програмами:
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов
1-4 класи», К., 2016 р.;
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов
5-9 класи», К., 2017 р.;  «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов10-11 класи», К., 2017 р.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
мова 5-11 класи», К., 2017 р.

 

Географія


З цього року в 6-9-х класах географія вивчається за оновленою
навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.
2017 № 804.

 

Біологія


У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується
перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392, і
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від
06.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 29.05.2015 № 585.
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» у
поточному році були оновлені навчальні програми для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Таким чином, навчання біології у ліцеї у 2017/2018 навчальному році здійснюється за такиминавчальними програмами:
6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і
науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному
веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas2017.html);
10-11 класи: рівень стандарту – Програма з біології 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826. Програму розміщено на сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html);
академічний рівень – програма надрукована у збірнику: Програми
для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів:
рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль:
Мандрівець, 2011. – 128 с., а також розміщена на офіційному веб-сайті
Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html);
профільний рівень – програма надрукована у збірнику: Програми для
профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень
стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль:
Мандрівець, 2011. – 128 с., а також розміщена на офіційному веб-сайті
Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html).
Програми факультативів та курсів за вибором з біології та
екології, рекомендовані Міністерством для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах:
7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та
факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного
навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.

Фізика

У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується
перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 і
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від
06.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 29.05.2015 № 585. У зв’язку з прийняттям Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року в поточному році
навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
були оновлені.

У 7-9 класах у ліцеї навчання фізики здійснюється за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804, розміщеною на сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizika(1).pdf).
У старшій школі (10-11 класи) навчання фізики здійснюється
відповідно до обраного профілю навчання: на рiвнi стандарту,
академiчному або профільному рівні за навчальними програмами для
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України №1021від 28.10.2010 р. зі змінами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.
2016 р. № 826 і розміщеними на офіційному веб-сайті Міністерства
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Хімія

У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується
перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 і
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від
06.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 29.05.2015 № 585.
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» у
поточному році навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів були оновлені.
Таким чином, навчання хімії у ліцеї у 2017/2018 навчальному році здійснюється за такими навчальними програмами:
7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від
07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті
Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)
Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства
programy.html );

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальнихзакладів. Академічний рівень (затверджена наказом МОН України від

28.10.2010 № 1021);

 

 Історія

 

У 2017/2018 навчальному році чинними є оновлені програми для учнів 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів: програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.
 

Правознавство


У цьому начальному році чинними є такі програми: для 9-го класу
«Навчальна програма з основ правознавства», для 10-го класу«Правознавство» (рівень стандарту) ( 35 год.);

 

Людина і світ

У старшій школі чинними залишаються програми «Людина і світ. 11
клас», «Філософія. 10-11 класи», (К.: Поліграфкнига, 2010).

Математика

У 2017/2018 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів розпочали навчання за новою програмою
«Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П.,
Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір
М.С.).  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2017 року № 52 «Про оновлення навчальних
програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до
навчальної програми були внесені зміни. Навчальні програми із всіх
предметів було модернізовано на компетентнісній основі. Розставлено
наголоси на формуванні практичних навичок для подальшого їх
застосування у реальному житті замість опрацювання великого об’єму
теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці.
Ознайомитись із оновленою програмою (затверджено навчальну програму
наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року №
804) можна на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html Відповідно до Типових навчальних планів для ІІ ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики у
9 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години
геометрії).

Інформатика

У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах у
ліцеї здійснюється за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Учні 9-х класів будуть вперше працювати за програмою,
розробленою відповідно до Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 року № 1392. Варто зауважити, що ця
навчальна програма не зазнала жодних змін протягом останнього року.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13
січня 2017 року № 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9
класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми з
інформатики для учнів 5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класі
були внесені зміни (затверджено навчальну програму наказом
Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Фізична культура

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством
до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти
(www.imzo.gov.ua).

Трудове навчання (технології).

Вивчення трудового навчання в 2017-2018 навчальному році
здійснюється за такими навчальними програмами:
5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена
наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
10 – 11 класи – «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші).
Зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на
офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html).

Мистецтво

У 2017/2018 навчальному році вивчення предметів художньоестетичного циклу здійснюється за такими програмами: у 5 – 9
класах за навчальною програмою «Мистецтво. 5 – 9 класи» (оновлена); у
10 – 11-х класах – за програмами «Художня культура» рівню стандарту,
академічного та профільного рівнів. Програми розміщені на офіційному
сайті МОН: (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html );
Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» (авт. Л. Масол, О.
Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л.
Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова) включає три блоки:
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» .