Бердичівський міський ліцей № 15       Житомирської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

Педагогічної ради

 «16»  03.2020 р. № 17

                                                                                         Директор БМЛ № 15

________В.ІВАСЮК

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію освітнього процесу із використанням дистанційних освітніх технологій (ДОТ) в умовах розповсюдження короновірусної інфекції

Бердичів-2020

І. Загальні положення

 1. Це Положення передбачає   дистанційне навчання  на період оголошення карантину.
  1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання на період оголошення карантину.
  1. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у ліцеї, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
  1. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за навчальними програмами відповідно до державних стандартів освіти.
  1. Завданням дистанційного навчання є забезпечення здобувачами освіти можливості реалізації конституційного права на навчання у період оголошення карантину.
  1. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

веб-ресурси дистанційного навчання – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних програм, яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

здобувачі освіти дистанційного навчання – особи, які навчаються та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання;

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у Бердичівському міському ліцеї № 15.

Адміністрації закладу,  педагогам, учням та їх батьків (законних представників) дотримуватись прав та обов’язків учасників освітнього процесу із застосуванням ДОТ.

ІІ. Реалізація  дистанційного навчання

 • Дистанційне навчання реалізовується як  окрема форма навчання.

Дистанційне навчання організовується для здобувачів освіти Бердичівського міського ліцею № 15, згідно статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій від 10 березня 2020 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211.

 • Строк навчання слухачів за дистанційною формою закінчується 29 травня 2020  року і містить загальну кількість годин відповідно до скорегованих календарних планів педагогів.

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

 • Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у формі самостійної роботи; навчальних занять он-лайн;  контрольних заходів.
  • Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання можуть бути лекції, семінари, консультації, практичні заняття,  лабораторні роботи,  контрольні, самостійні домашні роботи, проектно-пошукова діяльність тощо.
  • Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації з використанням сучасних комунікативних засобів спілкування (Viber, Facebook, Zoom, відеоуроки по телебаченню, YouTube), персональних комп’ютерів.

3.5 Контрольні заходи будуть здійснюватись дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, тестування on-line, консультації on-line, надання методичних матеріалів, супровід off-line – перевірка тестів, контрольних робіт, виконання творчих завдань, різні види поточного та тематичного контролю.

ІV. Особливості організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання

  Використання технологій  дистанційного навчання зорієнтоване для здобувачів освіти БМЛ № 15 під час карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19

V. Забезпечення  дистанційного навчання

 • Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

Навчання учнів  вчителями відповідно до освітньої програми  та методичних рекомендацій щодо самостійного опанування навчальним матеріалом;

використання форм та методів спілкування із педагогами

критерії, засоби та системи контролю якості  дистанційного навчання.

 • Системотехнічне забезпечення   дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (сучасні комунікативні засоби спілкування (Viber, Facebook, Zoom, відеоуроки по телебаченню, YouTube), персональні комп’ютери, що забезпечують використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання;

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять;

пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, електронні бібліотеки чи посилання на них;

бібліографії.

VІ. Тривалість проведення освітнього процесу із застосуванням ДОТ, визначення норм виконання учнями домашніх завдань.

При цьому врахувати, що Державними  санітарними правилами та нормами «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах», які втратили чинність 26.06.2017 та проектом неприйнятого «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» визначені наступні  норми:

 Безперервна  робота  з  екраном  ПК  повинна  бути не більше:

          –  для учнів X – XI класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин;

                   – для учнів VIII – IX класів – 20 – 25 хвилин;

                   – для учнів VI – VII класів – до 20 хвилин;

                   – для учнів II – V класів – 15 хвилин.

 9.6.2.  Загальна  тривалість  роботи  з  ПК  під  час канікул повинна бути обмежена на протязі дня:
 - для учнів 8-10 років - 1 заняття 45 хвилин;
 - для учнів 11-13 років - 2 заняття по 45 хвилин;
 - для школярів учнів  14-16 років - 3 заняття по 45 хвилин

       Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж уроку повинна бути: для

учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5 – 18 7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин; для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних уроках для учнів 10 – 11 класів – не більше 25–30 хвилин на першому уроці та не більше 15–20 хвилин на другому уроці.»

      Ці норми мають бути враховані при обчисленні оптимальної кількості занять на день з використанням комп’ютерної техніки.

VІІ. Облік та збереження результатів освітнього процесу, порядок заповнення класного журналу

 • сторінок обліку відвідування,
  • запису тематики навчального матеріалу із зазначенням використаних форм роботи – on-line консультації, відео уроки, скайп-конференції, тестування  та ін,
  • запису змісту домашніх завдань та способу їх виконання– сторінки підручника, номери завдань, вивчити напам’ять,  повторити, прочитати оповідання, переглянути відео урок або відеоролик з YouTube та ін.
  • порядку виставлення оцінки за зошити (або на основі вправ, які виконувались учнями в режимі on-line чи off-line, скріншотів сторінок учнівських  зошитів з виконаними завданнями, письмових робіт,  отриманих вчителем через електронну пошту та ін., або за перевірені зошити, здані учнями після завершення карантину)

     VІІІ. Розклад навчальних занять на кожен навчальний день (або         тиждень)

відповідно до навчального плану закладу розміщується на офіційному сайті закладу.(корекція класними керівниками та класоводами)

ІХ. Забезпечення оперативного інформування учнів, їх батьків (законних представників) про реалізацію освітніх програм, або їх частин із застосуванням  електронних технологій та ДОТ

засобами реалізації дистанційного навчання та правила, за якими воно буде організовано (кількість занять на тиждень,  час проведення занять, куди, як  і в які терміни слід відправляти завдання та ін..) та графіком проведення поточного і підсумкового контролю, індивідуальних консультацій тощо.

                   Погодження з батьками (законними представниками)  учнів запровадження дистанційного навчання (протягом березня-травня 2020)  (заяви батьків).

Х.  Навчання за формою педагогічного патронажу дітей в системі ДОТ

Проводиться навчання на дому за формою педагогічного патронажу дітей з обмеженими фізичними можливостями  відповідно до затверджених індивідуальних планів та розкладу за умови наявності письмового дозволу батьків дитини (законного представника) або в інший спосіб з використанням дистанційних форм навчання.

ХІ. Діяльність педагогічних працівників в системі ДОТ

 Діяльність педагогічних працівників  здійснюється відповідно до тижневого педагогічного навантаження, затвердженого тарифікацією на поточний період навчального року.

ХІІ. Діяльність класних керівників та класоводів в системі ДОТ

 • діяльність класних керівників та збереження відповідної доплати за класне керівництво на даний період :
 • налагодження діяльності класних viber (Facebook)-груп,
 • проведення в дистанційному режимі профілактичних виховних заходів із профілактики коронавірусу та поводження у громадських місцях,  із питань медіабезпеки,
 • здійснення щоденного моніторингу місцезнаходження учнів під час дистанційного навчання,
 • проведення щоденного моніторингу відвідування учнями навчальних занять, що проходять із використанням ДОТ,
 • проведення роботи з батьками з питань отримання від них згоди  на навчання дітей з використанням ДОТ, проведення з ними роз’яснювальної роботи щодо необхідності забезпечення зайнятості дітей у вільний від навчання час, посилення з їх боку контролю за дотриманням розкладу занять та виконанням домашніх завдань,
 • забезпечення постійного зв’язку між вчителями-предметниками, батьками, учнями

ХІІ. Діяльність працівників соціально-психологічної служби в системі ДОТ

 • діяльність  працівників соціально-психологічної служби (створення або активізація існуючого на офіційному сайті ліцею відповідного розділу; проведення у дистанційному режимі консультацій для всіх учасників освітнього процесу – учнів, батьків, педагогів; розробка заходів із соціальної адаптації учнів до нових життєвих умов; добірка та розміщення на сайті інформаційних матеріалів з актуальних питань виховання та проживання у закритому просторі – соціальних роликів, інфографіки, пропаганда віртуальних платформ для підтримки батьків,  організація роботи  «служби емоційної та психологічної підтримки»,  відкриття рубрики «запитання-відповіді»,  та ін..

Директор БМЛ № 15                                                             В.ІВАСЮК

Від БМЛ №15

Залишити відповідь