ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

Що впливає на тематичне оцінювання Ваших дітей

1. Усвідомлена робота на уроці і дома

2. Уміння сприймати інформацію з різних джерел і відтворювати її

3. Здатність працювати в команді, знаходити і обробляти інформацію

4. Уміння висловлювати і обґрунтовувати свої думки

5. Здатність оцінити якість своєї роботи.

Всі оцінки, отримані протягом вивчення теми за різні види робіт, впливають на тематичне оцінювання.

Оцінювання усних відповідей на етапі перевірки набутих знань

Рівень навчальних              досягнень

      Характеристика навчальних                        досягнень ліцеїстів

   Бали

                    І

Усвідомлює відповідальність про власне навчання, знає правила техніки безпеки життєдіяльності; пригадує тему попереднього уроку

     1

Враховує культурні особливості співрозмовників, дотримується етики спілкування і взаємодії у соціумі. Називає основні поняття, орієнтується в термінології

     2

Розпізнає і називає об’єкти, формули, фігури, умовні позначення. Повторює почуте, прочитане

     3

                     ІІ

Частково, з допомогою учасників освітнього процесу відтворює основні визначення, правила (формулювання тверджень)

    4

Може відтворити значну частину навчального матеріалу, має стійкі навички виконання елементарних дій

    5

Може стисло викласти свої думки з теми; пояснює основні поняття. Уміє виконувати просте навчальне завдання

     6

                     ІІІ

Відтворює матеріал попереднього уроку з частковим обґрунтуванням основних положень, виявляє допитливість. Уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях

    7

Пояснює матеріал теми, допускаючи незначні помилки, неточності; виявляє наполегливість. Самостійно визначає спосіб вирішення навчального завдання

     8

Знає і розуміє поняття, обґрунтовує і наводить приклади, вміє мотивувати себе до навчальної діяльності. Вільно володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці. Самостійно знаходить і виправляє допущені помилки

    9

                     IV

Застосовує теоретичні знання для розв’язування типових завдань з їх обґрунтуванням; грамотно і логічно висловлює думку. Робить висновки і узагальнення

   10

Застосовує теоретичні знання для розв’язування нестандартних завдань з обґрунтуванням дій, аргументує і веде діалог. Оцінює результати власної діяльності.

   11

Застосовує теоретичні знання для розв’язування стандартних і нестандартних завдань; творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; висловлює свою думку,  обґрунтовує її. Усвідомлює необхідність навчання протягом усього життя

   12

Оцінювання усних відповідей на етапі застосування набутих знань

Рівень навчальних досягнень

Характеристика навчальних досягнень ліцеїстів

Бали

                                       І

Розпізнає окремі об’єкти, явища і факти. Дотримується правил техніки безпеки життєдіяльності

    1

З допомогою учасників освітнього процесу опановує засоби діяльності

    2

Має фрагментарні знання незначного загального обсягу за відсутності сформованих умінь і навичок. Потребує допомоги

    3

            ІІ

Організовує свою діяльність, виконує елементарне завдання за зразком

    4

Застосовує засоби планування для своєї діяльності. Послуговується технологічними пристроями

    5

Співпрацює з членами соціуму, може пояснити, продемонструвати об’єкти, процеси, ідеї вирішення питання (завдання). Має стійкі навички виконання основних дій

    6

           ІІІ

Розв’язує комбіновані завдання за схемою без достатніх пояснень, самостійно виправляє вказані помилки

    7

Розв’язує комбіновані завдання, частково аргументуючи етапи розв’язання. Долає перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу

      8 

Розв’язує комбіновані завдання; грамотно, логічно структурує і опрацьовує дані

     9

          IV

Застосовує набуті вміння  і навички для розв’язування типових завдань з їх обґрунтуванням; грамотно і логічно висловлює думку

   10

Має гнучкі знання в межах вимог навчальної програми. Розв’язує нестандартні завдання, пропонуючи різні способи. Оцінює результати власної діяльності.

    11

Осмислено використовує набуті стійкі, системні вміння  і навички для розв’язування стандартних і нестандартних завдань; творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; висловлює свою думку, обґрунтовує її. Усвідомлює необхідність навчання протягом усього життя

   12

Оцінювання усних відповідей на етапі узагальнення і систематизації набутих знань

Рівень навчальних досягнень

Характеристика навчальних досягнень ліцеїстів

Бали

           І

Знає і виконує правила техніки безпеки життєдіяльності; пригадує матеріал теми, знає деякі визначення, терміни і об’єкти

  1

Може фрагментарно відтворити інформацію про окремі об’єкти, явища  і факти

   2

Має знання незначного загального обсягу за відсутності сформованих умінь і навичок. З допомогою вчителя виконує елементарні завдання

   3

          ІІ

Застосовує набуті знання для розв’язування типових завдань; може з допомогою учасників освітнього процесу відтворити частину навчального матеріалу

   4

Самостійно, з помилками і неточностями дає визначення. Має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних

    5

Розуміє та розрізняє типи об’єктів і процесів для розв’язування завдань. Розв’язує типові завдання на одну дію.

     6

         ІІІ

Розв’язує вправи, що передбачають декілька кроків із застосування фактів, формул, теорем, законів, понять з теми. Уміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою

     7

Вміє здійснювати поділ об’єкта на складові, знаходити спільні риси або різницю між ними. Намагається аналізувати, встановлювати зв’язки.

     8

Використовує типи об’єктів та процесів для розв’язування завдань із різних предметних галузей. Уміє аналізувати та систематизувати інформацію. Використовує додаткові засоби для пошуку потрібної інформації.

    9

          IV

Розв’язує завдання з обґрунтуванням своїх дій, пропонує різні методи і підходи, розв’язує завдання з логічним навантаженням, що відповідають вимогам державної програми у повному обсязі

   10

Володіє системними знаннями з предмета і оцінює результати своєї роботи. Планує і проводить навчальні дослідження (експерименти) та оцінює результати власної діяльності.

    11

Створює моделі об’єктів та процесів для розв’язування завдань. Аргументує свої міркування посилаючись на факти з різних предметних галузей.

   12

Оцінювання письмових робіт на етапі контролю знань, умінь і навичок ліцеїстів у форматі ЗНО

Тип завдань

Характеристика та вимоги до виконання завдань

Максимальна  кількість балів

  1

Тестові завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей

Завдання з однією правильною відповіддю складається з умови та чотирьох – п’яти варіантів вибору, один з яких правильний, а решта – дистрактори

      1

  2

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків

Завдання на відповідність. За кожну правильну відповідь виставляється 1 бал

Залежно від кількості логічних пар

  3

Структуроване завдання з короткою відповіддю у вигляді числа

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, яке записується в бланк десятковими дробами з позначеним місцем для коми. Відповідь до кожної з частин структурованого завдання оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учень одержує 0 балів.

     2

 4

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

Завдання складається з основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, позначених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна. Завдання вважається виконаним, якщо вибрано з кожної групи (стовпчика) і послідовно записано три відповіді (цифри): 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр має значення – строга послідовність.

      3

  5

Завдання з розгорнутою відповіддю

Розв’язання повинно мати обґрунтування. У ньому потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо є потреба, до розв’язання необхідно зробити рисунок. Основні складові для отримання балів: правильна відповідь при наявності записів і обґрунтовані дії (6 балів); правильна відповідь при наявності записів, що містять недостатньо обґрунтовані дії (5 балів); правильна відповідь при наявності записів, що містять неточності (4 бали); правильна відповідь при наявності помилок, або відсутності обґрунтувань (3 бали); неправильна відповідь, але запис свідчить про правильний хід думок (2 бали); частковий розв’язок або часткова відповідь (1 бал).

       6

Оцінка за 12 бальною шкалою обчислюється у відповідності до відсотку виконаних завдань.

оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

0 – 8,2

8,3 -16,6

16,7 -24,9

25 -33,2

33,3 -41,5

41,6 -49,9

50 -58,2

58,3 -66,5

66,6 -74,9

75 -83,2

83,3 91,5

91,6 -100

Роботу в команді пропонуємо оцінювати вербально звертаючи увагу на:

 • Активність
 • Наполегливість
 • Вміння працювати в команді
 • Креативність
 • Уміння вислуховувати думки інших
 • Бажання  пропонувати власні ідеї та аргументовано їх відстоювати
 • Вміння допомагати іншим учасникам команди
 • Вміння проаналізувати завдання
 • Уміння із створених варіантів вирішення проблеми виокремити оптимальний варіант
 • Вміння взяти на себе відповідальність за обраний варіант розв’язання завдання
 • Повага до думок і дій інших членів команди
 • Уміння адекватно реагувати на зауваження і критику
 • Уміння підтримувати позитивний клімат в команді
 • Уміння помічати і не залишати поза увагою цінні ідеї та думки
 • Бажання презентувати роботу команди
 • Культура спілкування в команді

Від БМЛ №15

Залишити відповідь