Пояснювальна записка до навчального плану

У 2019-2020 навчальному році у Бердичівському міському ліцеї № 15 функціонують 35 класів із загальною кількістю учнів  951. З них: початкова школа 14 загальноосвітніх класів – 391  учень,  11 проліцейських класів –  311  учнів, 6 ліцейських класів –162  учні, старша школа  4 ліцейські класи  – 93 учні.

Навчальний план ліцею розроблений на виконання Закону України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах», статуту та наскрізної освітньої програми   ліцею № 15. Він враховує нормативні документи Міністерства охорони здоров’я України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», матеріально-технічну базу, інтереси учнів і батьків, кадрове забезпечення ліцею.

НУШ ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учні та загально тижнева кількість годин.

Навчальний план для 3а,3б,, 3г, 4а, 4б, 4в класів складено за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання на 2019-2020 н.р. (таблиця 1 до наказу МОНУ  від 20.04.2018 № 407).

Навчальний план для 1б, 1в, 2а, 2б, 2в,  2г за типовоюосвітньою програмою початкової освіти за Р.Б.Шияном (додаток 1).  Особливості типової освітньої програми, розробленої під керівництвом     Р. Б. Шияна, полягають у структуруванні змісту початкової освіти за освітніми галузями та представленні його інтегровано в предметах вивчення, що визначені навчальним планом. Запропонована у програмі інтеграція забезпечує умови для формування в молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети/об’єкти і явища різнобічно, системно та визначати практичне застосування вивченого.

    Навчальний план для  за Типовою освітньою програмою початкової освіти «На крилах успіху» для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (далі Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, апробовано й експериментально перевірено в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України №834 від 15.07.2016).

Відповідно до визначених у Державному стандарті цілей початкової освіти, Програму розроблено з метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні освіти.

У 1-2 класах 2 години фізичної культури проводяться навчальні заняття за  типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом Р.Б. Шияна (авторський колектив учасників проекту НУШ 2), у 3-4 класах 2 години викладаються за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою під керівництвом Т.Ю. Круцевич , у

1-4 класах 1 година викладається за навчальною програмою В. В. Білецька

(наказ МОН від 23.10. 2017 № 1407), що сприяє розширенню рухового досвіду дітей, вдосконаленню навичок життєво необхідних рухових дій та використанню їх у повсякденній діяльності.

Варіативна частина розділена таким чином:

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в  по   1 год.   збільшено години  української мови з метою кращого і досконалішого оволодіння рідною мовою.

З метою допрофільної підготовки  введено такі курси:

– Елементи геометрії (по 1 год. в 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

  Розподіл класів здійснено таким чином: 5а,5б, 5в, 5г, , 6б, 6в,6г, 7а, 7б, 7в– проліцейські класи (українська мова навчання).

Для 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а,7б,7в  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання згідно з наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця № 1).

   З метою допрофільної підготовки варіативна частина розподілена таким чином:

5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в (1 год.) – введено  курс «Знайомство з параметром» з метою поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач, 7а ,7б, 7в – збільшено по 1 години алгебри,  7а ,7б, 7в – збільшено по 0,5 години хімії. 

Основи геометрії (по 1 год. в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

З метою формування грамотності учнів та для підсилення інваріантної складової в   5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в,  (по 0,5 год.) – збільшено години української мови, введено курс «Сходинки до орфографії» у 6б, 6в,  курс «Лексика української мови» у   7а, 1 година зарубіжної літератури в 6б.

6а, 6г по 1 год. модуль «Чирлідинг»

5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 0,5 год. музичне мистецтво та 0,5 год. образотворче мистецтво будуть викладатися через тиждень протягом року.

– ліцейський (філологічний)

– ліцейський (історичний)

– ліцейський (математичний)

– ліцейський (природничо-математичний)

9б – ліцейський (філологічний)

– ліцейський (природничий)

Для  9б класу  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання  і вивченням двох іноземних мов наказ № 405 від 20.04.2018   (таблиця № 10).

Для  8а, 8б, 8в, 9а,9в  класів  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання    наказ № 405 від 20.04.2018   (таблиця  № 1).

Враховуючи наявність у ліцеї спортивних секцій, відвідування учнями позашкільних оздоровчо-спортивних закладів, для підсилення профільності навчання  у 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в зменшено по 1 год. фізичної культури, у 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в зменшено по 0,5 год. мистецтва та основ здоров’я.

Варіативна частина в ліцейських класах розподілена таким чином:

У 9б введено 1 годину «Синтаксис складного речення» з метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні,     курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» 1 годину у 8а, курс «Практичне право» 1годину у 8б.

8б – введено додаткову 1 годину з хімії.

8а, 9в – введено додаткову по 1 годині модуль  «Волейбол».

З метою розширення, поглиблення та систематизації знань учнів, підготовки їх до ДПА з математики введено курс «Підготовка до ДПА» по 1  години в  9а, 9б, 9в класах.        

8а, 8б, 8в, 8г – 2,5 год. історії, 0,5 год. основ здоров’я та 0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

  9а, 9б, 9в – 1,5 год.  географії та 2,5 год. історії, 0,5 год. основ здоров’я та              0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

10а – ліцейський (математичний)

10б – ліцейський (українська філологія)

11а – ліцейський (математичний)

11б – ліцейський (українська філологія)

Для  10а,10б, 11а, 11б  класів  навчальний план складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання  і вивченням двох іноземних мов наказ № 408 від 20.04.2018   (таблиця  № 2).

Педагоги ліцею обрали навчальну програму  «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом В.М.Локтєва та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. в робочих навчальних планах і журналах записують окремі предмети «Фізика» і «Астрономія» розподіляючи навчальний час у такий спосіб:

у 10 класі: 3 год. фізика (рівень стандарту)

у 11 класі: 3 год. фізика і 1 год астрономія (рівень стандарту).

У 10а, 11а класах введено курси з математики «Готуємось до ЗНО» та курс «Тригонометрія» з метою розширення і поглиблення математичних знань учнів.          

У  11а класі введено 1 додаткова година з української мови. У  11б класі введено 1 додаткова година з математики.

У 10б, 11б класах введено по 1 додатковій  з англійської мови, 10б,11б по                    1 додатковій годині з історії.

У 10а, 10б  класах  – 1,5 год. географії, 10а,10б, 11а, 11б  –  1,5 год. історії України 1,5 год. «Захист Вітчизни»,  10а, 10б  класах  –  1,5 год. хімії будуть викладатися через тиждень протягом року. 

Згідно наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 здійснено поділ: 1 год. трудового навчання   7б, 7в, 8в, 8б, 9б   (хлопці, дівчата), 2 год. трудового навчання 6а, 6б, 6в   (хлопці, дівчата),  по 1,5 год. Захист Вітчизни  10а, 10б, 11а, 11б (хлопці, дівчата), 1 год. інформатики 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в , 2 год. інформатики 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10б, 10а, 11а, 11б, 1,5 год. Захисту Вітчизни 10а, 10б, 11а, 11б.

Двозмінний, п’ятиденний режим роботи з 8.00 до 18.55 тривалість уроку 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи 40 хвилин, 5-11 класи 45 хвилин.

Навчальний рік розпочинається Днем знань – 01 вересня 2019 року;

– навчальні заняття розпочинаються 02 вересня 2019 року і завершується у День останнього дзвоника 29 травня 2020 року;

– освітній процес організовується за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

– протягом навчального року організувати для учнів канікули:

осінні: 07.10.2019 – 11.10.2019

18.11.2019  – 22.11.2019

зимові: 30.12.2019 – 10.01.2020

17.02.2020 – 21.02.2020

весняні: 06.04.2020 – 10.04.2020

– навчальний рік завершити проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

На виконання державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної  складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами. 

Усі навчальні плани складено з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження учнів. 

Навчальний планпочаткової школи з українською мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №152019-2020 н.р.

Освітні галузіНавчальні предмети
   за   Типовою освітньою програмою початкової   освіти за Р.Б.Шияном (додаток 1)за  Типовою освітньою програмою школи І ступеня  (наказ    МОН України від 20.04.2018 № 407,    таблиця № 1)   
 Українська мова5+15+15+15+15+15+17+17+17+17+17+17+17+1
  Іноземна мова ( англійська)2233332222222
МатематикаМатематика3333334444444
Людина і світЯ досліджую світ*   «Інформатика»  (у курсі  «Я          досліджую світ»)77777         
  1111       
 Природознавство      2222222
 Я у світі      1111111
МистецтвоМузичне мистецтво1111111111111
Образотворче мистецтво1111111111111
ТехнологіяТрудове навчання        1111111
Інформатика       1111111
Здоров’я і фізична культураФізична культура2+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+1
 Основи здоров’я      1111111
Разом20+320+322+322+322+322+321+321+321+321+321+321+321+3
Додаткові години      1 11111
 Курс «Елементи геометрії»      1 11111
Гранично допустиме навантаження20202222222223232323232323
Всього23232525252526262626262626

Заступник директора                                       І.ПЕТРИЧЕНКО

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №152019-2020 н.р.

На основі Типової освітньої програми «На крилах успіху» 

(наказ МОН України №834 від 15.07.2016).

Назва освітньої галузіНазва предметаКількість годин на тиждень
1 А  клас
ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК
Мовно-літературнаукраїнська мова7+1
Англійська мова2
МатематичнаМатематика 5
Природнича Соціальна і здоров’язбережувальнаГромадянська та історичнаВсесвіт 3
Соціальна і здоров’язбережувальнаФізкультурнаФізична культура 2+1
МистецькаІнформативна технологічнаАрт-технології та   ІКТ2
Усього  20+3
ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять  
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня 20
Загальнотижнева кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

    Заступник директора                                       І.ПЕТРИЧЕНКО

Навчальний план ліцейськихкласівз українською мовою навчання

Бердичівськогоміського ліцею №15 на 2019-2020 н.р.

Загальний циклКількість годин на тиждень
 8а9в
Наказ МОНУЗа Типовою освітньою програмою школи ІІ ступеня (наказ № 405 від 20.04.2018 р. таблиця  № 1,      таблиця № 10)
Українська мова2+122222
Українська література222222
Іноземна мова (англійська) 333332
Іноземна мова (німецька)      2
Зарубіжна література222222
Історія України1,51,51,51,51,51,5
Всесвітня історія111111
Основи правознавства   111
Мистецтво 1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Алгебра2+12+12+12+12+12+1
Геометрія222+1222
Біологія222222
Географія2221,51,51,5
Фізика222333
Хімія222222
Трудове навчання 111111
Інформатика222222
Основи здоров’я1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Фізична культура3-13-13-13-13-13-1
Разом31,5    31,5-131,533-133-133
Варіативна складова343443
Курс з математики підготовка до ДПА   1 11
Практичне право  1    
Курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення»1     
Курс «Синтаксис складного речення»     1
Додаткові години індивідуальних та групових занять      
Хімія  1    
Модуль  «Волейбол» 1   1 
Гранично допустиме навантаження 333333333333
Вакансії 123321

Заступник  директора                                       І.ПЕТРИЧЕНКО

   Навчальний план проліцейських класів з українською мовою навчання   (допрофільна підготовка)Бердичівського міського ліцею №15 на 2019-2020 н.р.

Загальний циклКількість годин на тиждень 
Інваріантна складова5а
Наказ МОН  Україниза Типовою освітньою програмою школи ІІ ступеня (наказ № 405 від 20.04.2018 р. таблиця № 1)  
Українська мова3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5+ 0,53,5+ 0,53,5+ 0,53,5+ 0,52,5+0,52,5+0,52,5+0,5
Українська література22222222222
Англійська  мова33333333333
Зарубіжна література22222222222
Вступ до історії України1111       
Інтегрований курс  історія України Всесвітня історія    2222   
Історія України        111
Всесвітня історія        111
Музичне мистецтво 1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Образотворче мистецтво1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Математика 44444 4 4 4    
Алгебра        2+12+12+1
Геометрія        222
Природознавство2222       
Біологія    2222222
Географія    2222222
Фізика        222
Хімія        1,5+0,51,5+0,51,5+0,5
Трудове навчання 22222222111
Інформатика11111111111
Основи здоров’я11111111111
Фізична культура333333333-13-13-1
Разом26,5-0,526,5-0,526,5-0,526,5-0,529,5-    0,529,5-   0,529,5-   0,529,5-   0,5313131
Варіативна складова444444442,52,52,5
Факультатив             
Спецкурс «Знайомство з параметром»11111111111
Курс «Сходинки до орфографії»     11    
Курс «Лексика української мови»        1  
Курс « Основи геометрії»11111111   
Гранично допустиме навантаження2828282831313131323232
Додаткові години            
Зарубіжна література      1     
Модуль «Чирлідинг»    1  1   
Вакансія 222210110,51,51,5

                      Заступник директора                                           І.ПЕТРИЧЕНКО

Навчальний план ліцейських  класів з української мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №15 на 2019-2020 н.р.

Загальний циклКількість годин на тиждень
 10 А  клас    10 Б клас11 А клас11Б клас
за Типовою освітньою програмою школи ІІІ ступеня ( наказ № 408 від 20.04.2018 р., (таблиця № 2)
Українська мова22+222+2
Українська література22+222+2
Іноземна мова(англійська)22+122+1
Зарубіжна  література1111
Історія України1,51,51,51,5
Всесвітня історія1111
Громадянська освіта22  
Математика (алгебра і початки аналізу) 3+1 3+1
Алгебра2+4 2+4 
Геометрія1+2 1+2 
Біологія і екологія2222
Географія1,51,511
Фізика і астрономія333+13+1
Хімія1,51,522
Фізична культура3-13-13-13-1
Захист Вітчизни 1,51,51,51,5
Разом27+527+526+526+5
Вибірково-обов’язкові предмети 3333
Інформатика2222
Технології 1111
Варіативна складова 3344
Курс з математики «Готуємось до ЗНО»2 2 
Спецкурс «Тригонометрія»1 1 
Додаткові години     
Українська мова  1 
Математика    1
Історія  1 1
Англійська мова  1 1
Гранично допустиме навантаження 33 333333
Вакансія0101

Заступник директора                                                 І.ПЕТРИЧЕНКО

Від БМЛ №15

Залишити відповідь