СТАТУТ

БЕРДИЧІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 15

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

І. Загальні положення

1.1. БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Ліцей № 15) є загальноосвітнім навчальним закладом ІІ-ІІІ ступенів з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою.

Відповідно до рішення Бердичівської міської ради Ліцей № 15 є правонаступником Бердичівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15  з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Житомирської області та входить до складу майна, що належить Бердичівській міській раді.

Ліцей № 15 створено відповідно до рішення Бердичівської міської ради від 02.06.2011 р. № 128

1.2. Юридична адреса ліцею:

Україна

13300

Житомирська область

м. Бердичів

вул. Михайла Грушевського, 5а

1.2.1. У діловодстві використовується скорочена назва  «БМЛ  № 15».

1.3. Ліцей № 15 є неприбутковою юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства; має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки зі своїм найменуванням для забезпечення навчального процесу та здійснення господарської діяльності.

1.4. Засновником Ліцею № 15 є  Бердичівська міська рада (надалі орган управління майном), яка делегувала повноваження щодо координації керівництвом роботи управлінню освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, яке є головним розпорядником коштів галузі освіти.

1.5. Головною метою Ліцею № 15 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти і допрофесійної підготовки.

1.6. Головними завданнями Ліцею № 15 є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до своїх обов’язків;

–  розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

–  реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

– створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум.

1.7. Ліцей № 15 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, що відповідає чинному законодавству, рішеннями виконавчого комітету Бердичівської міської ради, наказами управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, власним статутом та  іншими законодавчими актами України.

1.8. Ліцей № 15 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.9. Ліцей № 15 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Ліцей № 15 має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Бердичівської міської ради;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– надавати у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України, платні освітні послуги відповідно до вимог чинного законодавства,  а саме:

–  підготовку до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання; (послуга, передбачена цим пунктом, надається на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

–  проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особам з їх числа на безоплатній основі):

– залишати у своєму розпорядженні й використовувати виключно для фінансування видатків на утримання закладу (реалізації його цілей, мети, напрямів діяльності, визначених даним статутом) власні надходження, у т.ч. кошти від господарської діяльності у порядку, визначеному чинним законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– визначати контингент учнів;

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– організовувати стажування педагогічних кадрів;

– здійснювати капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

– встановлювати форму одягу для учнів;

– об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

1.11. У Ліцеї № 15 створюються та функціонують:

педагогічна рада;

науково-методична рада;

науково-методичні кафедри:

– української мови та літератури;

– російської мови та зарубіжної літератури;

– математики;

– іноземної мови;

– інформатики;

– природничих наук;

– суспільних наук;

– естетичного виховання;

– фізичної культури;

– трудового навчання

– початкової школи;

– класних керівників;

– видавничий центр;

– творчі групи;

– психологічна служба;

– педагогічна служба;

– медична служба;

– рада з профілактики правопорушень;

– рада закладу;

– піклувальна рада.

1.12. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються й здійснюються міською дитячою поліклінікою.

1.13. Взаємовідносини Ліцею № 15 з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Структура Ліцею

2.1. До Ліцею № 15 зараховуються учні віком від 6 до 17 (18) років.

2.2.  Ліцей створюється у складі І-ІV курсів (відповідно 8-11 класи загальноосвітньої школи).

2.3. До Ліцею № 15 зараховуються учні, які закінчили 7(9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

2.4. Умови конкурсу розробляються дирекцією Ліцею № 15 за участю органів громадського самоврядування згідно з вимогами нормативних актів про освіту.

2.5. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші курси Ліцею № 15. В окремих випадках допускається зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу Ліцею (учні, що мають високий навчальний потенціал, колишні учні закладу, що вибули з нього з об’єктивних причин та ін..)

2.6. Зарахування до Ліцею № 15 здійснюється, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора закладу.

2.7. Мікрорайон для Ліцею № 15 не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею  №15 незалежно від місця їх проживання.

2.8. Кількість  учнів та класів у Ліцеї № 15 встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора закладу.

2.9. Іноземці приймаються до Ліцею № 15 з дотриманням  вимог чинного законодавства   та міжнародних договорів.

2.10. Ліцей № 15 має у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня, а також, залежно від потреб населення та місцевих умов, при Ліцеї функціонують загальноосвітні класи більш  ранніх ступенів навчання (1-4 класи початкової школи, 5-7 класи середньої школи).

2.11. Наповнюваність класів, груп у Ліцеї № 15, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань рішенням ради Ліцею № 15 може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.12. Згідно із рішенням засновника Ліцей № 15 може працювати в режимі школи повного дня.

2.13. Ліцей № 15 може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом вищого навчального закладу, наукової установи, підприємства, організації. В  залежності від потреб учнів навчально-виховний процес з учнями може здійснюватись за профілями:

 • Лінгвістичний;
 • Історико-правовий;
 • Фізико-математичний;
 • Інформатико-математичний;
 • Економічний(банківська справа);
 • Технологічний;
 • Психолого-педагогічний;
 • Природничий;
 • Митний;
 • Суспільно-гуманітарний;
 • Медико-біологічний;
 • Бізнес-класи.

ІII. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Ліцей №15 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Ліцею №15, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою Ліцею №15.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Ліцею №15 погоджується радою Ліцею №15 і затверджується управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради та погоджується управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею №15 самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Ліцей №15 здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання. Індивідуальне навчання та екстернат у Ліцеї №15 організовується відповідно до вимог чинного законодавства.

3.5. Зарахування учнів до ліцейних класів Ліцею №15 здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі порушень статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею №15, а також у разі виявлення учнями початкового рівня  досягнень у навчанні за підсумками річного оцінювання    хоча б з одного профільного предмета або особистої потреби учень може бути переведений за рішенням педагогічної ради  та відповідного наказу керівника протягом будь-якого року навчання з ліцейного класу до загальноосвітніх класів школи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, наказом директора Ліцею №15.

3.6. У Ліцеї №15 для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Ліцею №15 на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Погодинний режим роботи груп продовженого дня визначається дирекцією.

3.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Ліцеєм у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року, включаючи проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

3.9. За погодженням з управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Ліцею №15 щорічно радою Ліцею №15 затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у Ліцеї №15 відповідає нормативам, визначеним Міністерством освіти і науки і не перевищує 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Ліцею №15 і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Ліцею №15 затверджується радою ліцею.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї №15 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

У ліцеї (7-11 кл.) допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та  варіативної   частини.

Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.13. У Ліцеї № 15 визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та результати державної підсумкової атестації.

3.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.15. Порядок переведення і випуску учнів Ліцею №15 визначається відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

3.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики, англійської, німецької та польської мов.

3.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної  підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

3.18. Учням, які закінчили певний ступінь Ліцею №15, видається відповідний документ про освіту:

після закінчення початкової школи – табель успішності;

після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення Ліцею №15 – атестат про повну загальну середню освіту.

3.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального і матеріального заохочення, які визначаються радою Ліцею №15 (у межах коштів, передбачених на ці цілі).

3.20. За рішенням педагогічної ради ліцею, погодженим з місцевим органом управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із ліцею та переведення їх до іншого закладу.

3.21. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради ліцею щодо відрахування з ліцею до місцевого органу управління освітою.

Рішення про відрахування із ліцею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти  переводяться до іншого навчального закладу.

3.22. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.23. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого статуту з урахуванням специфіки ліцею, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.24. У ліцеї навчально-виховна  робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою.

3.25. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.26. Облік навчальних досягнень учнів ліцею протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ.

3.27. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради ліцею може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

3.28. Ліцей може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінка з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до загальноприйнятих критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.29. В ліцеї вводиться виставлення учням оцінки з поведінки в щоденник («добра», «задовільна», «незадовільна»), табель за семестр, рік, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності.

До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

3.30. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах ліцею завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок ДПА визначаються Міністерством освіти і науки  України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я  або з інших поважних причин можуть бути звільнені від ДПА у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.31. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх заміняють).

3.32. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

3.33. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ліцею (закладу ІІІ ступеня) – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За успіхи у навчанні (праці) за рішенням ради ліцею для учасників навчально-виховного процесу ліцею встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення з батьківського фонду.

3.34. Свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту  і відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих  і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки  України та Бердичівським управлінням освіти і науки.

3.35. Виховання учнів у ліцеї здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позаліцейської  роботи.

3.36. Цілі виховного процесу в ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

3.37. У ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.38. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту ліцею. Застосовування методів  фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

IУ. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї №15 є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– психологи;

– бібліотекарі;

– інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус, права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, статутом ліцею, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.3. Учні мають право:

– на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

– на вибір  профілю,  форми  навчання,  факультативів,  спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; вибір певного закладу;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базами Ліцею              № 15;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею №15;

– брати участь у обговоренні та вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насильства, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

– перегляд результатів семестрового оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

– повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

4.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

– дбайливо ставитись до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

– дотримуватися чинного законодавства України, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

– брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ліцею, його статуту.

– дотримуватися правил особистої гігієни;

– дбати про охайний зовнішній вигляд;

– відвідувати Ліцей №15 у формі встановленого зразка.

4.5. Учні ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.6. За невиконання ліцеїстами своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку вони несуть  відповідальність відповідно  чинного законодавства України.

4.7. Педагогічними працівниками Ліцею №15 можуть бути особи з високими  моральними  якостями,  які  мають  відповідну  педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників та інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, законами України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» та іншими чинними законодавчими актами.

4.8.1. До педагогічної діяльності у ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками або за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо продовження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

4.8.2. Призначення на посаду педагогічних працівників ліцею може здійснюватись на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється ліцеєм та затверджується відповідним органом управління освіти.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів щорічно визначається відповідно до законодавства керівником ліцею погоджується профспілковим комітетом і затверджується управлінням освіти і науки.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

4.8.3. Керівник ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом ліцею.

4.9. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, які не шкодять здоров’ю учнів;

– участь у обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення   в   установленому   порядку   науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею №15;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

– порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

– порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу Ліцею №15;

– наставництвом і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнях повагу до батьків, людей старших за віком; до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати Статут Ліцею №15, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази керівника Ліцею № 15, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради;

– брати участь у роботі педагогічної ради;

– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріями оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника ліцею;

– вести відповідну шкільну документацію з дотриманням інструктивно-методичних вимог.

4.11. У Ліцеї №15 обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.

4.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Ліцею №15, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

Права і обов’язки технічних працівників і навчально-допоміжного персоналу регулюються чинним трудовим законодавством України, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку Ліцею №15. Технічний та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу та звільняється директором Ліцею №15 згідно з чинним законодавством України.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

–  звертатись до управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, керівника Ліцею №15 й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею №15;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних, судових установах;

– приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.

4.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.15. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Ліцеї №15;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками й секціями;

– сприяти   покращенню   матеріально-технічної   бази,   фінансовому забезпеченню Ліцею;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь у організації навчально-виховного процесу.

4.16. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися статуту Ліцею №15, виконувати накази керівника Ліцею №15, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління Ліцеєм №15

5.1. Управління Ліцеєм №15 здійснюється управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Безпосереднє керівництво Ліцею №15 здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Ліцею №15 призначається на посаду управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, звільняється згідно з чинним законодавством України. Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування Ліцею №15 є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників Ліцею №15 – зборами трудового колективу;

– учнів Ліцею №15 другого-третього ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від Ліцею №15 – 40 осіб, від учнів – 40 осіб, батьків і представників громадськості – 40 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Ліцею №15, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Ліцею №15, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Загальні збори:

– обирають раду Ліцею №15, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради Ліцею №15;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Ліцею №15;

– затверджують основні напрями удосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Ліцею №15;

– приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3. У період між загальними зборами діє рада Ліцею №15.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею №15 та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Ліцеєм №15;

– розширення колегіальних форм управління Ліцеєм №15;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.3.2. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними організаціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею №15 та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в Ліцеї №15;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм №15 з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Ліцею №15.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада Ліцею №15 діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог чинного законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності й рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Ліцею №15, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Ліцею №15, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків  або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Ліцею №15 з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею №15.

5.3.5. Очолює раду Ліцею №15 голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада Ліцею №15:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи Ліцею №15 та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Ліцею №15;

– затверджує режим роботи Ліцею №15;

– сприяє формуванню мережі класів Ліцею №15, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження випускників Ліцею № 15 золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

–  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Ліцею;

– вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При Ліцеї №15 за рішенням загальних зборів може створюватися й діяти піклувальна рада.

5.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

– сприяння   виконанню   чинного   законодавства   України   щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у Ліцеї №15;

– зміцнення  навчально-виробничої,  наукової,  матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею №15;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загального обов’язкового навчання;

– запобігання дитячій бездоглядності;

– сприяння працевлаштуванню випускників Ліцею №15;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм №15.

5.5.2. Піклувальна рада формується у складі 10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Ліцею №15 шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Ліцею №15.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог чинного законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності й рівноправності членства;

– гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

– скликає і координує роботу піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

– представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.5. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Ліцею №15, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею №15;

– залучати додаткові джерела фінансування Ліцею №15;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ліцею;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Ліцею №15, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.6. Директор Ліцею №15:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнів, об’єднання за інтересами;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

– контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Ліцею №15;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади.

5.7. У Ліцеї №15 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Ліцею №15.

5.8. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею  №15;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею №15;

– розподіл коштів,   отриманих за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності:

а) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

б) проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

в) проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, педагогіки, психології, культури, спорту, туризму, мистецтва, фізичної культури,  краєзнавства тощо;

г) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту консультацій, курсів, гуртків, факультативів (зокрема іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії, образотворчого мистецтва, машинопису, оздоблення приміщень, крою та шиття) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

д) організація, проведення у поза навчальний час  (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, художнім, туристичним,екологічним, спортивним, технічним, науковим, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів;

е) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

ж) надання у користування документів з читальної зали понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час (вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули);

з) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альбоми);

к) впровадження результатів наукових досліджень;

л) забезпечення доступу до локальних мереж, Інтернету;

м) організація та проведення наукових заходів (семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належать до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів з місцевих бюджетів.

– організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у ліцеї (музеї);

– організація, проведення концертно-видовищних заходів;

– надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення: аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, аудіо- і відеозаписів;

– вирощування, переробка та реалізація  сільськогосподарської продукції; збір,  переробка та реалізація лікарських рослин;

– надання в оренду будівель, споруд; окремих тимчасово вільних приміщень і площ іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовуються у навчально-виховній, навчально-виробничій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

– надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової.

5.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Ліцею №15. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.10. У Ліцеї №15 можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально-технічна база

6.1. Матеріально-технічна база Ліцею №15 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у зведеному балансі управління освіти і науки  виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

6.2. Майно Ліцею №15 становлять основні фонди, оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі управління освіти і науки  виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

6.3. Майно Ліцею №15 є комунальною власністю територіальної громади міста Бердичева та належить Ліцею №15 на правах оперативного управління.

6.4. Ліцей №15 має право здійснювати всі дії, пов’язані з рухом основного фонду, а також передачу в оренду та списання основних фондів згідно з чинним законодавством України за погодженням з Органом управління майном.

VІI. Фінансово-господарська діяльність

7.1.   Фінансово-господарська   діяльність   Ліцею №15 здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису Ліцею №15 є:

– кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі Державних стандартів освіти;

– кошти, отримані за надання платних послуг;

– кошти, отримані від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

– кредити банків;

– благодійні внески юридичних і фізичних осіб

– інші доходи, не заборонені чинним законодавством України.

7.3. У Ліцеї №15 створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел фінансування. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунках Ліцею №15 в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором Ліцею №15.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються Ліцеєм №15 згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Ліцею №15,

відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

7.4. Ліцей №15 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства в Ліцеї №15 визначається чинним законодавством України   та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та рішень, розпоряджень  Бердичівської міської ради, яким підпорядкований Ліцей №15.

Бухгалтерський облік в Ліцеї №15 може здійснюватися самостійно або централізованою бухгалтерією управління освіти і науки виконавчого комітету  Бердичівської міської ради.

7.6. Звітність про діяльність Ліцею №15 встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

VІII. Міжнародне співробітництво

8.1. Ліцей № 15 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у межах освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Ліцей № 15 має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими  установами,  підприємствами,  організаціями,  громадськими об’єднаннями інших країн.

ІХ. Контроль за діяльністю Ліцею №15

9.1.  Державний контроль за діяльністю Ліцею №15 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею №15 є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Ліцею №15 з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 -2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до чинного законодавства України.

X. Реорганізація або ліквідація Ліцею №15

10.1. Припинення діяльності Ліцею №15 здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України та рішенням власника, уповноваженого органу чи за рішенням суду.

XI. Охорона праці

1. Головне завдання з охорони праці
Головним завданням з охорони праці в ліцеї є організація  і   проведення    профілактичних    заходів, спрямованих  на  усунення  шкідливих  і   небезпечних   виробничих факторів,    запобігання   нещасним   випадкам   під час освітнього процесу, професійним захворюванням та  іншим  випадкам  загрози  життю  або здоров’ю педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею з метою створення та підтримання безпечного освітнього середовища. 2. Керівництво охороною праці.
Керівництво службою охорони праці здійснює директор ліцею та своїм наказом створює службу охорони праці.
Начальник служби охорони праці здійснює безпосереднє планування та контроль за виконанням  правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,  соціально-економічних і лікувально-профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним  випадкам,  професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності, які забезпечують організацію, керівництво і контроль за роботою з охорони праці і навчально-виховного процесу, створення та підтримання безпечного освітнього середовища та звітує перед директором ліцею.
3. Основні завдання служби охорони праці
Основними завдання служби охорони праці є:
3.1. Забезпечення   фахової   підтримки   рішень 
директора ліцею з питань охорони праці.
3.2. Організація  і   проведення    профілактичних    заходів,
спрямованих  на  усунення  шкідливих  і   небезпечних   виробничих
факторів,    запобігання   нещасним   випадкам   під час освітнього процесу, професійним захворюванням та  іншим  випадкам  загрози  життю  або здоров’ю педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею з метою створення та підтримання безпечного освітнього середовища.
3.3. Вивчення   та   сприяння   впровадженню   у  навчальний процес
досягнень науки і техніки,  прогресивних і  безпечних  технологій,
сучасних   засобів   колективного   та   індивідуального   захисту
педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.
3.4. Контроль за дотриманням педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом вимог  законів  та
інших нормативно-правових актів з охорони праці,  розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах ліцею.
3.5. Інформування    та    надання   роз’яснень   педагогічним працівникам
та обслуговуючому персоналу ліцею з питань охорони праці.
4. Виконання заходів з охорони праці
Служба охорони праці  під час виконання завдань взаємодіє  з державними органами з охорони праці, управлінням освіти і науки Бердичівської міської ради щодо питань охорони праці та іншими  структурними підрозділами ліцею, представниками профспілки ліцею.

Секретар Бердичівської міської ради                                                                 Ю.О.Лефтер

Від БМЛ №15

Залишити відповідь