ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   зборами трудового колективу БМЛ  №15

Голова профспілкового комітету                           від  25.08.2021 року 

                                                                                                         

_________________О.РЕГОТУН

25.08.2021 року

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Бердичівського міського ліцею № 15

Житомирської області

 

Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бердичівського міського ліцею № 15

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно ст. 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В навчальному закладі БМЛ №15 трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних, та інших працівників ліцею, передбачені нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.
 2. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор ліцею в межах наданих йому повноважень, у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
 2. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до чинного законодавства, вчителі  пенсіонери за контрактом.

 1. При прийнятті на роботу директор ліцею зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно   до   законодавства   України,   та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав — учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.
 2. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.
 3. Медпрацівники зобов’язані надати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.
 4. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які, поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
 5. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту.
 6. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затверджено наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.
 7. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 8. Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) директора ліцею, управлінням освіти і науки, який оголошується працівнику під розписку.
 9. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
 10. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.
 11. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.
 12. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом, Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціальною захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.
 13. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти.
 14. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора ліцею.
 15. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор ліцею зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умова праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на

здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
 3. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
 4. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 5. Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.
 6. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 7. Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши
  адміністрацію ліцею письмово за два тижні.
 8. При комплектуванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік працівник зобов’язаний попередити адміністрацію про наступне звільнення.
  25. Перед звільненням працівник, якщо він є особою матеріально-
  відповідальною, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через ЦБ управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.
 9. Працівнику видається довідка про термін проходження останньої
  атестації і про присвоєння кваліфікаційної категорії.

  III. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

 1. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

 1. Працівники закладу освіти зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої

в) санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей, учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

Працівники ліцею в установлені строки повинні проходити медичний огляд.

 1. Педагогічні працівники ліцею повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей, дітей, учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму,  гуманізму,  доброти,  стриманості,  працелюбства,  інших доброчинносте;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність, дитини, учня;

е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

 1. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою,  визначається  посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.
 2. Під час канікул педагогічні працівники можуть бути залучені (за потребою) до нескладного поточного ремонту, чергування по ліцею.

 

 1. Обов’язки вчителя:

 2. Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма об’явами і розпорядженнями, які вирішуються адміністрацією і громадськими організаціями.
  2. Учителі з’являються в ліцей не пізніше чим за 10 хв. до початку свого уроку.
  3. Учитель заходить у клас по дзвінку на урок. Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення черговому адміністратору.
  4. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо клас не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення класу в повну готовність.
  5. Учитель несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.
 3. Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму ліцею.
 4. Після закінчення уроку вчитель початкових класів відповідно до графіку супроводжує у їдальню той клас, в якому він вів урок.
  8. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі під час уроку.
 5. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах – класні керівники, а в кабінетах – зав. кабінетом.
 6. Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник.
 7. Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель не вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня.
  12. Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи в класі.
 8. Учитель зобов’язаний на початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутність учня.
 9. Учитель зобов’язаний у день проведення записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
  15. Учитель повинен на вимогу заступника директора з навчально-виховної роботи або голови методичного підрозділу вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
  16. Учитель, який заміняє урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки в класному журналі. При їх відсутності оплата заміни не проводиться.
  17. Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це заступника директора ліцею.
  18. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями ліцею і щоденно робити про це відповідну відмітку в кл. журналі на основі особистих спостережень і відміток відсутніх на уроках вчителями-предметниками.
  19. Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків.

 10. Обов’язки чергового вчителя по ліцею:

 11. Черговий по ліцею вчитель приходить за 20 хв. до початку занять.
  2. Черговий вчитель перевіряє наявність чергових по поверхах і організовує заміну відсутніх.
 12. Черговий вчитель реєструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.
 13. Після закінчення чергування черговий передає ліцей черговому адміністратору.

 14. Основні обов’язки адміністрації

  1. Адміністрація ліцею зобов’язана:
  • забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну
  середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад і Правил внутрішнього розпорядку ліцею,
  • неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно
  організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією,
  • удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вільного вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання,
  • нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу,
  • всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну,
 • організовувати дистанційне навчання,
  • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників ліцею, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних установах,
  • своєчасно забезпечувати ліцей учбово-наочними посібниками, господарським інвентарем.
  • забезпечувати дотримання в ліцеї санітарно-гігієнічних норм і правил збереження ліцейського майна,
  • створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, правилам протипожежної безпеки,
  • організувати гаряче харчування учнів,
  • забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду з/плати,
  • відшуковувати додаткові джерела фінансування і спрямувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази ліцею,
  • захищати професійну честь і гідність працівників ліцею, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги,
  2. Адміністрація ліцею виконує свої обов’язки у відповідник випадках спільно чи по узгодженню з профспілковим комітетом.


 1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ
 2. Директор ліцею зобов’язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних, кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати угоди з педагогічними  працівниками  відповідно  до  чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року №293;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

й) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

і) організувати харчування учнів ліцею;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, вихованців, учнів.

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 2. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень а двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи, визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня.

П’ятиденний робочий, тиждень встановлюється директором ліцею  спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану.

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку відповідно до розкладу. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом лаборантам, сторожам, технічному персоналу, секретарю, гардеробщику може встановлюватись час початку і закінчення роботи.

 1. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти заступник директора, директор ліцею зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора ліцею з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

 1. Директор ліцею залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

 1. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає  педагогічних  працівників  до   педагогічної організаторської роботи, до ремонту в класах, приміщеннях, коридорах, майстернях, території ліцею в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
 2. Робота органів самоврядування ліцею регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.
 3. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам — наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється надання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

 1. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

 1. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


 1. Вчителям і іншим працівникам ліцею

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:
– змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
– проводити зміну уроків без відома навчальної частини;
– продовжувати чи скорочувати продовженість уроків і перерв між ними.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;
– відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;
– входити в клас під час уроку для різних об’яв та інформацій. Вхід у клас після початку уроку дозволяється черговому вчителю по ліцею, у виключних випадках тільки директору чи його заступнику;
– знаходитись у ліцеї стороннім особам під час навчального процесу,

 • входити в ліцей без термометрії.


 

 

 1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

 1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

подяка з занесенням у трудову книжку;
премія;
нагородження Почесною грамотою;
нагородження цінним подарунком;
ушановування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

 1. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах : своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути заховано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.
 2. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти — без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори — органу відповідного профспілкового об’єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення директор ліцею повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.                                  

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 2. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
 3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, .то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор ліцею має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в закладах освіти на видному місці.


         Правила внутрішнього  трудового розпорядку під час карантину COVID-19 розміщені в регламенті педради та на сайті.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь