Звіт директора БМЛ № 15 Житомирської області за 2017-2018  н.р.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я користувалася Конституцією України, Законом  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту  та іншими законодавчими актами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом ліцею , правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директорки ліцею.

Відповідно  до  Положення «Про загальний освітній навчальний заклад»  керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу  навчального закладу, громадськістю.

Органами громадського самоврядування ліцею є загальні збори його колективу, що скликають не менше одного разу на рік.

Загальна інформація про ліцей.

Рік заснування 1961
Директор ліцею Івасюк В.Г. освіта вища, за фахом учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання вчитель методист. Заклад очолює з 1998 року
Контингент учнів На кінець 2017-2018 н.р. у класах навчалось  939 учнів.

1-4 класів 15 , 5-9 класах  17 , 10-11 класах 3.

Випускників 9-х класів  88, 11 класу  26. З них нагороджено срібною медаллю 1. Отримали свідоцтва з відзнакою 15. Середня наповнюваність 26,8.                      Усі учні 11 класу брали участь у проходженні ДПА у формі ЗНО 2018 року

Результати

Українська мова: глибина знань  80,5 %

Математика  –  85 %

Історія України – 70 %

Англійська мова – 50 %

Біологія – 86 %

Географія –  62,5 %

Фізика – 50 %

Мова навчання Українська мова
Профільне навчання  Природничо-математичний, суспільно-гуманітраний, математичний

Результативність навчання у 2017-2018 н.р.

Про результативність навчання ліцеїстів у 2017-2018 н.р. свідчать такі показники:

 • успішність знань учнів на кінець навчального року складає 97,55 % (за результатами річного оцінювання;
 • якість знань на кінець навчального року 60,59 %
 • успішність проходження ДПА учнями 9-х класів склала українська мова –           73 % , математика – 65 %, географія – 85 %, правознавство – 74 %,  англійська 92 – %

Учні ліцею добре себе зарекомендували, як переможці Всеукраїнських

учнівських олімпіад  з базових і спеціальних дисциплін .

У 2017-2018 н.р. отримали наступні результати:

в міському етапі 43 призових місць;  в обласному етапі  4  місця

В конкурсах вчитель Нечипорук Т.І., Кантемір А.А.

Методична проблема над якою працює ліцей «Творчі підходи до розвитку базових компетентностей ліцеїстів і педагогів»

Рейтинг ліцею по Житомирській області за підсумками зно 2018 року

Місце 27,  рейтинговий бал 124,4,  бал ЗНО 144,2,  учнів/тестів – 26/88, склало 93 %

Процент учнів, яку отримали результат у 160 балів та вище становить 69, 2.

З математики –66,7 %, з історії –53 %,  з англійської мови  – 10 %, з біології – 50 %, з хімії – 60 %, з географії – 20 %.

Рейтинг закладу освіти по місту за показниками якості знань   (160 балів і вище на ЗНО 2018)   3 місце 39 % .

Запроваджуються такі інноваційні технології:

 • диференційоване навчання ;
 • громадянська освіта;
 • теорія розвивального навчання;
 • інтегроване навчання;
 • інтерактивні методи навчання.

Саме використання інноваційних технологій забезпечує у результативність навчання.
Аналіз роботи засвідчує, що в процесі діяльності методичних кафедр
було досягнуто поставленої на початку навчального року мети. Заступники  директора Миронець Н.А., Пікуль Л.В.  роботу
методичних кафедр   спрямовували  на виявлення творчого потенціалу,
підвищення методичної грамотності, фахової майстерності кожного вчителя.
Рівень педагогічної майстерності значно зріс. У цьому певну роль
відіграла система методичної роботи, сконцентрованої навколо науковометодичної проблеми.
Протягом року вчителі теоретично і практично працювали над сучасними
педагогічними технологіями, інтерактивними методами навчання й виховання
учнів.
Разом із заступниками директора ліцею працюємо над демократизацією
внутрішньоліцейського управління:
– визначили пріоритетні компоненти якості освіти у ліцеї;
– розробили критерії та показники якості освіти на рівні ліцею;
– розробили і адаптували модель діяльності педагога;
– розробили і адаптували модель діяльності учнів;
– провели аналіз змісту освіти: виділили позитивні й негативні аспекти;
– провели експртне оцінювання результативності навчально-виховного
процесу.
Демократизація внутріліцейського контролю дає змогу залучати вчителів,
учнів, батьків до здійснення всіх необхідних заходів для підвищення якості
навчання й виховання відповідно до потреб держави і суспільства.
Організація підвищення якості навчального процесу:
– Контроль за станом навчального процесу;
– моніторинг якості знань, навчальних досягнень учнів;
– контроль за станом планувальної та облікової документації;
– організація контролю за виконанням законодавчих актів, наказів і
розпоряджень Міністерства освіти і науки України, місцевих органів влади,
пропозицій, перевірок, рішень педагогічної ради, власних наказів і
розпоряджень;
– запровадження різних форм контролю з метою підвищення його
ефективності, впливу на рівень і результати навчально-виховного процесу;
– перевірка і затвердження планів навчальної роботи вчителів;
– аналіз виконання навчальних планів і програм.
Інформатизація ліцею
Відповідно до Закону України «Про Національну програму
інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції
розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми
впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних
технологій „Сто відсотків” пріоритетними напрямками діяльності закладу
освіти в 2017/2018 навчальному році щодо впровадження нових освітніх
технологій були:
• упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних
технологій у навчально-виховний процес;
• формування інформаційної культури учнів та педагогічних
працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчальновиховного процесу;
• оптимізація освітнього менеджмента на основі використання
сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
• використання інформаційних технологій для розвитку
дистанційного навчання.
У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар,
заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор, медсестра, вчителі та вихователі.

Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна.
Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології
електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна
пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.
Ведеться база даних у програмному комплексі «ДІССО».
Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то
комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби
НВП. У ліцеї функціонує два  комп’ютерних класи, мультимедійне обладнання, більшість кабінетів ліцею підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.
У 2017/2018 навчальному році розширена матеріально-технічна база
ліцею: встановлено три  інтерактивних дошки, існує підписка на періодичні
методичні видання з предметів для бібліотеки, постійно оновлюється сайт
ліцею.

У 2017-2018 н.р вчителі математики брали участь у  Всеукраїнському конкурсі, що проводила компанія Київстар для обдарованих дітей. Кафедрою було виграно проект з  3D моделювання   для обдарованих дітей.

Ліцей у 2018 році розширив матеріально-технічну базу: встановлено дві інтерактивні дошки, один проектор дякуючи міському голові Мазуру В.К., міському управлінню освіти  та депутату Верховної ради Ревезі О.В.

Проект виграний з 3D моделювання   дав можливість отримати ліцею:

 • інтерактивну дошку;
 • 3D принтер;
 • комп’ютер:
 • 3D ручки;
 • заправку для 3D ручок,   3D принтер.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в
цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій.
Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій
шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег. При підготовці та
проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних днів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.
Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі
здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів
навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне
середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних
засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.
Протягом 2017/2018 навчального року здійснено такі заходи щодо
інформатизації та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:
• проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію основних
завдань Державної цільової програми «100%»;
• використовувалися в навчально-виховному процесі програмно педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики,
природознавства, хімії, біології.
• введено в практику роботи проведення відкритих уроків та
позакласних заходів вчителів-предметників із використанням
комп’ютерних технологій;
• проводиться робота з підтримання матеріальної бази та навчальнометодичного забезпечення кабінетів інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи
          Наш заклад – це установа, метою якої є виховання всебічно розвиненої,
гармонійної особистості, “виведення” її на високий загальнолюдський
культурний рівень, соціалізацію у якісно нових умовах.
Виховання є складним, багатогранним і багатоаспектним процесом. У
загальному плані під вихованням розуміють організований і цілеспрямований
процес формування особистості. У більш широкому значенні виховання – це,
по-перше, соціально і педагогічно організований процес створення
оптимальних умов для формування людини як особистості; по-друге, це вплив
вихователя на особистість вихованця з метою формування в нього бажаних
соціально-психологічних, морально-духовних, культурних і фізичних якостей.

Згідно з планом виховної роботи ліцею  за 2017-2018 навчальний рік вся
робота була направлена на проведення заходів, спрямованих на вдосконалення
навчально-виховного процесу, вихованості учнів, духовно багатих, морально
зорієнтованих молодих людей та національно-патріотичне виховання.
Підводячи підсумки роботи за рік, слід відзначити, що план виховної
роботи виконується згідно нормативних документів: Закону України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», положення «Про загальний
навчальний заклад». Виконання основних завдань і реалізація основних
принципів виховання здійснювалися за такими пріоритетними напрямами:
громадянське виховання, родинного виховання, художньо-естетичне
виховання, морально – етичне виховання, екологічне виховання, превентивне
виховання, гендерна політика, військово – патріотичний напрямок, трудове
навчання, виховання та формування здорового способу життя та наукового
світогляду.
Медичне обслуговування в ліцеї здійснює медична сестра Іщенко О.В.
Медикаментами ліцей забезпечено у достатній кількості, в основному за
рахунок батьківських коштів.
Всі працівники ліцею мають медичні книжки та вчасно проходять медичні
профілактичні огляди.
Медичний огляд працівників здійснюється 1 раз на рік, результати
заносяться до медичної книжки встановленого зразка.
Протягом 2017/2018  навчального року адміністрацією ліцею, медичним
працівником Іщенко О.В., вчителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у закладі.  З учнями ліцею проводилися зустрічі з медичними працівниками.  Протягом навчального року було проведено поглиблені профілактичні медичні огляди учнів. Значна увага приділялась оздоровленню  табір «Сонечко» (Семенова Т.Л., Пікуль  Л.В.)

Матеріально-технічне забезпечення ліцею

 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню
сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації,
педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів
приміщення та територія ліцею підтримується на належному санітарногігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні ліцею проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів                             (кабінет   № 25, 24 переобладнано  на новий стиль)
Навчальні кабінети поступово набувають сучасного дизайну, здійснюється капітальний ремонт даху.

Дякуючи  постійно діючому проекту  «Збір макулатури та металопластику»  в ліцеї зібрано коштів   11000 грн.   За дані кошти придбано  три телевізори.

Заступником директора Миронець Н.А. було організовано виставу «За двома зайцями», за отримані кошти за виставу придбано два телевізори.

Проект «Бюджету участі» – 200 тисяч для  обладнання  спортивного майданчика.  (Черевко О.М., Палкіна С.П.)

 

Фінансовий звіт  Черевко О.М. додається  на сайті ліцею.

Структура коллективу


Результати співпраці залежать від вікової структури колективу. Колектив
ліцею є організмом, у якому функціонують представники різних вікових
категорій:
– молодь сподівається, бореться;
– середній вік випробовує, досліджує й направляє;
– поважний вік перевіряє й критикує.
Педагогічний колектив ліцею – унікальне поєднання молодості, досвіду,
мудрості:

До 30
років
включно
31-40
років
41-50
років
51-54 55-60 понад
60
років
Всього
4 29 7 6 12 6 64

Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:
Ø адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції,
накази, розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне
середовище для діяльності ліцею , гарантування прав і свобод
підлеглих;
Ø економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання колективу;
Ø соціально-психологічних, які впливають на персонал через створення в
колективі нормального психологічного клімату й творчої атмосфери.
Щороку частина педагогічного персоналу (за відповідним графіком)
проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації. Адміністрація
відзначила високий рівень оформлення атестаційних матеріалів учителями, які
атестувались. Вони підготували комп’ютерні презентації досвіду роботи та
представили їх на педагогічних радах.
Значна увага приділяється у ліцеї комп’ютеризації та інформатизації
навчально-виховного процесу.
На сьогодні у ліцеї працюють 64  вчителі, серед них:
–  3 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»;
–   9 мають звання «учитель-методист»;
–  5 мають звання «старший учитель»;
–  31спеціалісти вищої категорії;
–  20  спеціалісти першої категорії,
–  8  спеціалісти другої категорії,

 • 5 спеціаліст.
  Планується і ведеться робота навчального закладу з питань соціальної
  підтримки та допомоги дітям пільгових категорій. Створені належні умови
  щодо навчання і виховання дітей пільгового контингенту. Організовано для
  дітей пільгових категорій безкоштовне харчування.
  Усі діти пільгових категорій залучені до роботи в предметних гуртках, за
  інтересами, спортивних секціях. Психологічною службою ведеться допомога
  сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться наради, де
  обговорюються питання допомоги дітям пільгових категорій.
  Діти пільгових категорій отримують безкоштовні квитки на новорічні
  вистави з подарунками, мають можливість на першочергове оздоровлення в
  літніх таборах відпочинку.
  Забезпечення організації харчування
  Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване
  харчування. У режимі роботи ліцею велике значення надається організації
  раціонального збалансованого харчування. Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.
  Контроль за роботою їдальні здійснюється Радою ліцею, адміністрацією
  ліцею, батьківським комітетом ліцею, управлінням освіти і науки м. Бердичева. У ліцейській їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується назагальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради ліцею, нарадах при директорові, рішення яких відображені у протоколах.
  У ліцеї оформлено постійно діючий інформаційний стенд для батьків та
  учнів, який містить щоденне меню з переліком страв, інформацію про
  постачальників, графік роботи ліцейської їдальні, харчування учнів у ліцейській
  їдальні.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарногігієнічних та протипожежних норм
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час
навчально-виховного процесу в ліцеї знаходиться під щоденним контролем
адміністрації ліцею, заступника директора ліцею з адміністративногосподарчої частини Заблоцької Т.В. та фахівця з охорони праці Єдінова М.В.
На початок 2017/2018 навчального року були оформлені всі необхідні
акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та ліцейських
приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану
ліцею.
На спільному засіданні педагогічної ради та ради ліцею розглянуто план
роботи ліцею на 2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з
охорони праці». Інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й
безпеки життєдіяльності поновлені та затверджені наказом по ліцею .
Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 року. У наказі по ліцею «Про розподіл функціоналу»
передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в
позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за
електрогосподарство в ліцеї.
За планом роботи ліцею  проводиться навчання працівників ліцею з
питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. За графіком
проводяться й заліки працівників, про що оформлюються відповідні протоколи
в окремому журналі.
На 01.09.2018 р. всі педагогічні працівники ліцею надали медичні книжки з
дозволом приступити до роботи.
Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад та на нарадах
при директорі.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й
громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останій
тиждень навчального року.
Станом на вересень кожного року всі учні ліцею проходять медичний
огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що
підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять
перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в ліцеї немає.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про
працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці
для всіх працівників ліцею.
Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки.
Проведено вступні інструктажі з охорони праці.
Проведено первинні інструктажі з охорони праці на робочому місці.
При проведенні конкретних заходів регулярно проводяться цільові
інструктажі з техніки безпеки з працівниками і учнями.
Розроблено заходи щодо:
– протипожежної безпеки;
– попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
– запобігання аваріям, пожежам, нещасним випадкам виробничого
характеру.
Оформлено стенди:
– Пожежна безпека.
– Безпека життєдіяльності.
Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.06 р. №
631 «Про вживання вичерпних заходів, спрямованих на дотримання
законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» та річного плану ліцею
проводиться робота з дітьми пільгових категорій.

Щорічно у серпні-вересні класні керівники та соціальний педагог ліцею складають списки різних категорій дітей. Списки необхідні для своєчасного
надання допомоги дитині, яка її потребує. Діти пільгових категорій (сироти, з багатодітних сімей, малозабезпечені,діти-інваліди, чорнобильці, діти-переселенці; діти, батьки яких приймалиучасть в антитеррористичній операції) завжди перебувають в центрі увагикласних керівників та адміністрації ліцею.
Класні керівники, класоводи, соціальний педагог ліцеюна виховних
годинах проводять бесіди щодо профілактики безпритульності, бездоглядності
та попередження насильства в сім’ях.
Практичний психолог Кравченко М.О. постійно проводить індивідуальну та групову роботуз метою профілактики соціально-психологічної адаптації учнівської молоді до гострого і хронічного стресу.
Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи
щодо попередження правопорушень з їх боку
На виконання річного плану роботи ліцею правова освіта та
профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги
педагогічного колективу ліцею .
Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які
мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я” кожного учня.
Запроваджено інформування батьків про негативні вчинки учнів та листподяку за виховання дітей.
Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у
ліцеї, стали збори батьків, проведення декади правознавства, зустрічі з
представниками правоохоронних органів, зустрічі з лікарями, педагогічні
наради вчителів, адміністрації та ради ліцею.

Педагогічний колектив співпрацював з управлінням юстиції, Центром
соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді, міським центром здоров’я,
кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, службою в справах дітей.
В ліцеї проводяться декади «За здоровий спосіб життя», профілактики
наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ/ СНІДу, правової культури та пропаганди
правових знань. В ліцеї традиційно проходять батьківські збори, на яких
розглядаються питання формування здорового способу життя. Соціальним
педагогом ліцею Стоцькою М.Л. були заплановані та виконані заходи з профілактики правопорушень на 2017-2018 н.р.
Педагогічний колектив ліцею продовжує роботу з удосконалення системи
виховної роботи в учнівських колективах класів, учнівською молоддю в цілому.
Учні ліцею  – активні учасники усіх міських заходів відділу освіти.

Створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу ми не відгороджуємо учнів від реального життя, а
включаємо це життя у свої уроки та позаурочну діяльність. В результаті йде
комплексна система виховання громадянина не тільки у ліцеї, а й поза її
межами. Реалізація активної позиції ліцею сприяє активному залученню й
реалізації життєвих планів учнів.

Підсумки діяльності ліцею за минулий навчальний рік
1.Питання, що були розв’язані
Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
– навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;
– реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, психологічних, організаційно-розпорядчих, фінансово-господарських методів, які соціально
спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими
підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
– діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчальновиховного процесу та підвищення його ефективності;
– у ліцеї використовують колективне обговорення отриманих результатів,
колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу
результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої
мети;
– ліцей підтримує свій позитивний імідж;
– створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і
професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
– значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріальнотехнічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
– методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.
        2.Питання, що потребують подальшого розв’язання
Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
– підвищення якості освітніх послуг;
– підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
– створення цілісної системи моніторингу ліцеї;
– активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
– покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

 • створення освітнього простору нової української школи.
  Єдина педагогічна тема та завдання на 2018/2019 навчальний рік
  Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного
  розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та
  суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшенняїї якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що
  акумулюються в єдиній педагогічній темі «Творчі підходи до розвитку базових компетентностей ліцеїстів і педагогів».
  Головні завдання ліцею:
  – подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
  – створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної
  реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної
  спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду,
  розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази ліцею,
  якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими
  навчальними закладами;
  – забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного
  оцінювання;
  – забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними
  технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту
  базової та повної загальної середньої освіти;
  – формування освітнього простору та позитивного іміджу ліцею;
  – створення „ситуації успіху” для кожного учня;
  – забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом
  упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання,
  дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів
  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я,
  створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності,
  підліткової злочинності;
  – створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників ліцею на основі креативної діяльності педагогічного колективу;

  – участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з
  інтересів міста та ліцею;
  – виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей
  ліцеїстів, залучення їх до світових освітніх стандартів;
  – формування конкурентоспроможного випускника ліцею в умовах
  глобалізації освітнього простору;
  – формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та
  самовдосконалення;
  – виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та
  справедливості;
  – зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;
  – створення освітнього простору нової української школи ліцею.
  Ліцей  планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми
  фізичного і психічного здоров`я учнів, враховує адаптаційні процеси на всіх
  ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної
  культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві.
  Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань ліцею  необхідне
  інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.
  Умови досягнення головних завдань ліцею
  Найважливішою умовою досягнення головних завдань ліцею  є
  комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом,
  науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а
  саме:
  – розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи,
  зміст);
  – демократизація системи освіти;
  – орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних
  ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка
  забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних
  країн;
  – пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання,
  розробка різних варіантів навчальних планів та програм;
  – створення оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей,
  творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;
  – створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності,
  атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і
  способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного
  забезпечення;
  – подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно
  орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та
  комфорту;
  – забезпечення ліцею сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами,
  автоматизація процесу управління ліцеєм;
  – вирішення питань про додаткове фінансування ліцею з метою оновлення
  навчально-матеріальної бази , (капітальний ремонт  їдальні, сходинкових маршів та коридорів, заміна вікон на коридорах 2 та 3 поверхах), придбання програмно-методичного забезпечення,
  – здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та
  обдарованих дітей.
  Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:
  В управлінні:
  – оптиматизація методичної роботи ліцею;
  – створення оптимальних умов для здійснення педагогічними
  працівниками результативної самоосвітньої діяльності;
  – підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм
  роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності
  вчителів;
  – сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності
  педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих
  на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих
  здібностей;

  – створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до
  навчально-виховного процесу;
  – розробка ефективної моделі науково-дослідницької роботи вчителів та учнів.
  – забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного
  зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної
  діяльності.
  У навчанні:
  – реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
  – посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;
  – управління результатами та якістю навчання;
  – удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;
  – розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення
  диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної
  підготовки.
  У вихованні:
  – виховання потреби здорового способу життя;
  – педагогічна підтримка духовного, морального зростання ліцеїстів ;
  – оптимізація співпраці педагогів та батьків ліцею;
  – управління процесом соціалізації учнів;
  – розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у
  позаурочний час;
  – соціальний захист та створення оптимальних умов навчання
  обдарованої молоді;
  – розвиток елементів державно-громадського управління;
  – орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію
  патріотичної складової;
  – оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;
  – активізація правового виховання;
  – розвиток фізкультурно-оздоровчого ліцейського комплексу.
  Психолого-педагогічні задачі:
  – забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх
  учасників навчально-виховного процесу;
  – психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
  – оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
  – психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.
  Адміністрація працює над створенням умов для використання
  інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в
  управлінській діяльності.
  Пріоритетним завданням у новому навчальному році є    Пріоритетним завданням у новому навчальному році є створення освітнього простору нової української школи.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь