Управління закладом освіти

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

-засновник (засновники);

-керівник закладу освіти;

-колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

-колегіальний орган громадського самоврядування;

-інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Права і обов’язки засновника закладу освіти

1. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються законами України, установчими документами закладу освіти.

2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

-затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

-укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

-розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

-затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

-здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

-забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

-здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

5. Засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на кількох рівнях освіти.

6. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

-забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

-у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

-забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

2. Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

-організовує діяльність закладу освіти;

-вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

-керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

-планує роботу закладу;

-схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

-Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 цього Закону.

У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

4. У закладах загальної середньої освіти можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

2. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

3. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Піклувальна рада має право:

-брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

-сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

-контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

-вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

-здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями

1. Державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер.

2. Приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, мають право визначати релігійну спрямованість власної освітньої діяльності.

3. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.

У закладах освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

4. Керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями (крім закладів освіти, визначених частиною другою цієї статті) чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

5. Керівництву закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями (крім закладів освіти, визначених частиною другою цієї статті) чи політичними партіями (об’єднаннями).

Структура та органи управління Ліцеєм №15

У відповідності до Статуту Бердичівського міського ліцею №15 Житомирської області створені та функціонують:

 • педагогічна рада;
 • науково-методична рада;
 • науково-методичні кафедри:
 • української мови та літератури;
 • російської мови та зарубіжної літератури;
 • математики;
 • іноземної мови;
 • інформатики;
 • природничих наук;
 • суспільних наук;
 • естетичного виховання;
 • фізичної культури;
 • трудового навчання
 • початкової школи;
 • класних керівників;
 • видавничий центр;
 • творчі групи;
 • психологічна служба;
 • педагогічна служба;
 • медична служба;
 • рада з профілактики правопорушень;
 • рада закладу;
 • піклувальна рада.

 Структура Ліцею

1. До Ліцею № 15 зараховуються учні віком від 6 до 17 (18) років.

2.  Ліцей створюється у складі І-ІV курсів (відповідно 8-11 класи загальноосвітньої школи).

3. До Ліцею № 15 зараховуються учні, які закінчили 7(9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

4. Умови конкурсу розробляються дирекцією Ліцею № 15 за участю органів громадського самоврядування згідно з вимогами нормативних актів про освіту.

5. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші курси Ліцею №15. В окремих випадках допускається зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу Ліцею (учні, що мають високий навчальний потенціал, колишні учні закладу, що вибули з нього з об’єктивних причин та ін..)

6. Зарахування до Ліцею № 15 здійснюється, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора закладу.

7. Мікрорайон для Ліцею № 15 не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею  №15 незалежно від місця їх проживання.

8. Кількість  учнів та класів у Ліцеї № 15 встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора закладу.

9. Іноземці приймаються до Ліцею № 15 з дотриманням  вимог чинного законодавства   та міжнародних договорів.

10. Ліцей № 15 має у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня, а також, залежно від потреб населення та місцевих умов, при Ліцеї функціонують загальноосвітні класи більш  ранніх ступенів навчання (1-4 класи початкової школи, 5-7 класи середньої школи).

11. Наповнюваність класів, груп у Ліцеї № 15, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань рішенням ради Ліцею № 15 може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

12. Згідно із рішенням засновника Ліцей № 15 може працювати в режимі школи повного дня.

13. Ліцей № 15 може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом вищого навчального закладу, наукової установи, підприємства, організації. В  залежності від потреб учнів навчально-виховний процес з учнями може здійснюватись за профілями:

 • Лінгвістичний;
 • Історико-правовий;
 • Фізико-математичний;
 • Інформатико-математичний;
 • Економічний (банківська справа);
 • Технологічний;
 • Психолого-педагогічний;
 • Природничий;
 • Митний;
 • Суспільно-гуманітарний;
 • Медико-біологічний;
 • Бізнес-класи.

Управління ліцею

Управління Ліцеєм №15 здійснюється управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

1. Безпосереднє керівництво Ліцею №15 здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Ліцею №15 призначається на посаду управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, звільняється згідно з чинним законодавством України. Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України.

2. Вищим органом громадського самоврядування Ліцею №15 є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників Ліцею №15 – зборами трудового колективу;

– учнів Ліцею №15 другого-третього ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від Ліцею №15 – 40 осіб, від учнів – 40 осіб, батьків і представників громадськості – 40 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Ліцею №15, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Ліцею №15, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Загальні збори:

– обирають раду Ліцею №15, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради Ліцею №15;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Ліцею №15;

– затверджують основні напрями удосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Ліцею №15;

– приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

3. У період між загальними зборами діє рада Ліцею №15.

3.1. Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею №15 та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Ліцеєм №15;

– розширення колегіальних форм управління Ліцеєм №15;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

3.2. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними організаціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею №15 та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в Ліцеї №15;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм №15 з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Ліцею №15.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.4. Рада Ліцею №15 діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог чинного законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності й рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Ліцею №15, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Ліцею №15, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків  або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Ліцею №15 з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею №15.

3.5. Очолює раду Ліцею №15 голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.6. Рада Ліцею №15:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи Ліцею №15 та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Ліцею №15;

– затверджує режим роботи Ліцею №15;

– сприяє формуванню мережі класів Ліцею №15, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження випускників Ліцею № 15 золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

–  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Ліцею;

– вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4. При Ліцеї №15 за рішенням загальних зборів може створюватися й діяти піклувальна рада.

5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

– сприяння   виконанню   чинного   законодавства   України   щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у Ліцеї №15;

– зміцнення  навчально-виробничої,  наукової,  матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею №15;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загального обов’язкового навчання;

– запобігання дитячій бездоглядності;

– сприяння працевлаштуванню випускників Ліцею №15;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм №15.

5.2. Піклувальна рада формується у складі 10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Ліцею №15 шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Ліцею №15.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог чинного законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності й рівноправності членства;

– гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

– скликає і координує роботу піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

– представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Ліцею №15, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею №15;

– залучати додаткові джерела фінансування Ліцею №15;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ліцею;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Ліцею №15, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6. Директор Ліцею №15:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнів, об’єднання за інтересами;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

– контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Ліцею №15;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади.

7. У Ліцеї №15 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Ліцею №15.

8. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею  №15;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею №15;

– розподіл коштів,   отриманих за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності:

а) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

б) проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

в) проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, педагогіки, психології, культури, спорту, туризму, мистецтва, фізичної культури,  краєзнавства тощо;

г) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту консультацій, курсів, гуртків, факультативів (зокрема іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії, образотворчого мистецтва, машинопису, оздоблення приміщень, крою та шиття) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

д) організація, проведення у поза навчальний час  (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, художнім, туристичним,екологічним, спортивним, технічним, науковим, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів;

е) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

ж) надання у користування документів з читальної зали понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час (вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули);

з) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альбоми);

к) впровадження результатів наукових досліджень;

л) забезпечення доступу до локальних мереж, Інтернету;

м) організація та проведення наукових заходів (семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належать до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів з місцевих бюджетів.

– організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у ліцеї (музеї);

– організація, проведення концертно-видовищних заходів;

– надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення: аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, аудіо- і відеозаписів;

– вирощування, переробка та реалізація  сільськогосподарської продукції; збір,  переробка та реалізація лікарських рослин;

– надання в оренду будівель, споруд; окремих тимчасово вільних приміщень і площ іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовуються у навчально-виховній, навчально-виробничій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

– надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової.

9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Ліцею №15. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

10. У Ліцеї №15 можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь